Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông Báo Chuyển Phòng Học Lớp: CS221.H12; IT005.H16 chiều thứ 3 ngày 8/11/2016

Thực hiện đề nghị của phòng CTSV đã được BGH phê duyệt, về việc tổ chức sự kiện của trường.

Do tính chất sự kiện sẽ có sử dụng âm thanh ở GĐ1 vào buổi chiều gây ảnh hưởng đến các lớp học xung quanh.

Do đó, BQLCS đề nghị Quý Phòng ĐT Và VP hỗ trợ thực hiện thông báo chuyển tạm thời các lớp học vào chiều thứ 3 ngày 8/11 như sau:

GĐ2: -> C112

CS221.H12

Giảng viên:

Nguyễn Tuấn Đăng

GĐ3: -> C113

IT005.H16

Giảng viên:

Mai Văn Cường

Trang