Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT334.H21.1

Lớp NT334.H21.1 - Pháp chứng kỹ thuật số
Giảng viên lý thuyết: Đàm Quang Hồng Hải
Giảng viên thực hành: Thái Huy Tân
Thời gian:
Buổi 1: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 13/04/2017, phòng C113

Buổi 2: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 20/04/2017, phòng C113
Buổi 3: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 04/05/2017, phòng C113

Thông Báo Đổi Phòng Học Hk2 Năm Học 2016-2017

Theo đề nghị Ban quản lý cơ sơ, được sự đồng ý của lãnh đạo P.ĐTĐH, P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học các lớp sau.

SE313.H21 Chuyển sang học phòng C206,

IS334.H22 Chuyển sang học phòng C216,

CS113.H22 Chuyển sang học phòng  C306,

SE104.H26 Chuyển sang học phòng C113,

MA004.H21 Chuyển sang học phòng  C308,

SS004.H23 Chuyển sang học phòng C112,

IS353.H21  Chuyển sang học phòng C112,

IT009.H23 Chuyển sang học phòng C113,

SS002.H23 Chuyển sang học phòng GĐ2,

SS003.H23 Chuyển sang học phòng GĐ2,

Trang