Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.J11.ANTT) ngày 20/11/2018

CBGD : Hồ Hải
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.J11.ANTT
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 20/11/2018

Trang