Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.J21.2) ngày 04/06/2019

CBGD : Đào Thị Thu Hà
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.J21.2
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 04/06/2019

Trang