Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2018 - 2019
Thứ 4 - ngày 22/05/2019
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
A325 (CLC)IT003.J21.MTCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
NT209.J21.ATCL - 20SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hệ thống
CE105.J21.MTCL - 23SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Xử lý tín hiệu số
-Trống--Trống-
C106 (CLC)CE105.J22.MTCL - 32SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Xử lý tín hiệu số
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C113SS006.J25 - 98SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Pháp luật đại cương
-Trống-SS006.J26 - 100SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Pháp luật đại cương
CE118.J21 - 57SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Thiết kế luận lý số
-Trống--Trống-
A213 (PM)CE118.J21.2 - 28SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Thiết kế luận lý số
CE118.J21.1 - 29SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Thiết kế luận lý số
PH002.J23.2 - 49SV - VN(HT1)
(25/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
PH002.J23.1 - 50SV - VN (HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
B4.14CE212.J21 - 63SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Điều khiển tự động
-Trống--Trống-IS252.J21 - 53SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Khai thác dữ liệu
-Trống--Trống-
B5.02 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CE212.J21.2 - 30SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Điều khiển tự động
CE212.J21.1 - 33SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Điều khiển tự động
E11.2ENG03.J210 - 31SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 3
-Trống--Trống-CS106.J21.KHCL - 31SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Trí tuệ nhân tạo
-Trống--Trống-
A205 (PM)CS106.J21.KHCL.1 - 31SV - EN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Trí tuệ nhân tạo
IT003.J21.MTCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J21.MTCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
C112 (CLC)CS111.J21.KHTN - 31SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nguyên lý và phương pháp lập trình
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C210CS114.J21 - 42SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Máy học
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ2 (A2)SS002.J21 - 192SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam
SS003.J21 - 198SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Tư tưởng Hồ Chí Minh
CS232.J21 - 101SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Tính toán đa phương tiện
-Trống--Trống-
E11.8CS232.J22.KHTN - 25SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Tính toán đa phương tiện
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C311CS321.J21 - 22SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Ngôn ngữ học ngữ liệu
NT303.J21 - 50SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Công nghệ thoại IP
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E11.4CS4323.J21.CTTT - 22SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ điều hành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B3.08 (PM)IT002.J22.CNCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J22.CNCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
CS4343.J21.CTTT.1 - 24SV - EN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
CS4323.J21.CTTT.1 - 22SV - EN (HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Hệ điều hành
B2.04 (CLC)MA004.J22.PMCL - 46SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-CS5433.J21.CTTT - 32SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống--Trống-
E02.3CS114.J22.KHCL - 33SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Máy học
-Trống--Trống-ENG04.J22.CTTT - 5SV - EN
(13/05/19-22/06/19)
Anh văn 4
-Trống--Trống-
C102 (CLC)IT003.J21.KHTN - 33SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-ENG05.J21.CTTT - 33SV - EN
(15/04/19-25/05/19)
Anh văn 5
-Trống--Trống-
C114PH002.J23 - 99SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
IE101.J21 - 109SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C212 (PM)IE204.J21.2 - 33SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
IE204.J21.1 - 49SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
NT531.J21.2 - 36SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính
NT531.J21.1 - 37SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính
C215-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS105.J21 - 42SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
-Trống--Trống-
C309 (PM)NT130.J21.ANTT.2 - 52SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cơ chế hoạt động của mã độc
IS105.J21.1 - 42SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
NT334.J21.2 - 30SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Pháp chứng kỹ thuật số
NT334.J21.1 - 46SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Pháp chứng kỹ thuật số
A315 (CLC)IS201.J23.PMCL - 41SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
-Trống--Trống-IS208.J22.HTCL - 41SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống-
C202 (PM)IT007.J21.PMCL.2 - 14SV - VN(HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Hệ điều hành
IT007.J21.PMCL.1 - 16SV - VN (HT1)
(11/03/19-01/06/19)
Hệ điều hành
IS201.J23.PMCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
IS201.J23.PMCL.1 - 21SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
C208IS207.J21 - 56SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phát triển ứng dụng web
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C310 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS207.J21.1 - 56SV - VN(HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Phát triển ứng dụng web
C201 (CLC)SE214.J21.PMCL - 29SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Công nghệ phần mềm chuyên sâu
-Trống--Trống-IS207.J22.HTCL - 24SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phát triển ứng dụng web
-Trống--Trống-
B4.06 (PM)NT106.J21.ANTN.1 - 27SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình mạng căn bản
IS207.J22.HTCL.1 - 24SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Phát triển ứng dụng web
IT002.J21.KHCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J21.KHCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
C301 (CLC)IS254.J21.HTCL - 25SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ hỗ trợ quyết định
-Trống--Trống-IS208.J21.MTCL - 24SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống-
B3.06 (PM)IS208.J21.MTCL.1 - 24SV - VN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
IT002.J21.KHTN.1 - 27SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
C308NT332.J21 - 76SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xử lý tín hiệu trong truyền thông
CS226.J21 - 62SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Ngôn ngữ học máy tính
IS208.J22 - 92SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống-
C307 (PM)IS208.J22.2 - 47SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
IS208.J22.1 - 45SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
NT106.J21.2 - 51SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình mạng căn bản
NT106.J21.1 - 52SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Lập trình mạng căn bản
C209 (PM)IS208.J22.HTCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
IS208.J22.HTCL.1 - 21SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C205-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS353.J21 - 81SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Mạng xã hội
-Trống--Trống-
A215 (CLC)MA004.J21.HTCL - 39SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-IS403.J21.HTCL - 28SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Phân tích dữ liệu kinh doanh
-Trống--Trống-
B4.08 (PM)NT219.J21.ANTN.1 - 27SV - VN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Mật mã học
IT002.J21.ANTN.1 - 28SV - VN(HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
E03.4IT002.J21.KHCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-IT007.J21.PMCL - 30SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
C305IT002.J28 - 96SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
NT405.J21 - 45SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Bảo mật Internet
IT002.J22 - 100SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
E03.2IT002.J22.ATCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-PH002.J23.KHCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
C110 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT002.J22.ATCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J22.ATCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
E02.4IT003.J21.CNCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống-MA005.J22.KHCL - 36SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
IT002.J22.CNCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
C211 (PM)IT002.J23.2 - 33SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J23.1 - 49SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J29.2 - 50SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J29.1 - 51SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Lập trình hướng đối tượng
B4.04 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.J21.CNCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J21.CNCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
C111 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.J22.2 - 37SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J22.1 - 43SV - VN (HT1)
(04/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
B2.02 (CLC)NT132.J21.MMCL - 29SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Quản trị mạng và hệ thống
-Trống--Trống-IT003.J22.KHCL - 39SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
B3.02 (PM)IT003.J22.KHCL.2 - 19SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J22.KHCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(04/03/19-01/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C306IT003.J27 - 82SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
SS004.J23 - 103SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Kỹ năng nghề nghiệp
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B4.02 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.J23.1 - 34SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Cơ sở dữ liệu
E04.1SPCH2713.J21.CTTT - 50SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Kỹ năng giao tiếp
-Trống-IT006.J21.CLC - 49SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Kiến trúc máy tính
-Trống-IT009.J21.CTTT - 50SV - EN
(18/02/19-08/06/19)
Giới thiệu ngành
E04.2PH002.J21.ATCL - 40SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
IT009.J23.CLC - 26SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Giới thiệu ngành
SE104.J22.PMCL - 48SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
IT009.J24.CLC - 44SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Giới thiệu ngành
C109 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA004.J21.PMCL - 47SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
E04.4-Trống--Trống--Trống-SE313.J21.PMCL - 36SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Một số thuật toán thông minh
MA004.J23.MTCL - 41SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
C206MA004.J27 - 99SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-MA004.J28 - 100SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
C108 (CLC)MA005.J22.MTCL - 44SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-MA005.J22.HTCL - 46SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
C312SE325.J21 - 60SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Chuyên đề J2EE
NT106.J21 - 103SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình mạng căn bản
NT130.J21.ANTT - 52SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Cơ chế hoạt động của mã độc
-Trống--Trống-
C104 (CLC)PH002.J21.ANTN - 29SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-NT106.J21.ANTN - 27SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình mạng căn bản
-Trống--Trống--Trống-
B3.04 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT209.J21.ATCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(11/03/19-08/06/19)
Lập trình hệ thống
E10.1PH002.J23.KHCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(25/03/19-15/06/19)
Nhập môn mạch số
PH002.J23.KHCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
PH002.J21.ATCL.2 - 20SV - VN(HT1)
(25/03/19-15/06/19)
Nhập môn mạch số
PH002.J21.ATCL.1 - 20SV - VN (HT1)
(18/03/19-08/06/19)
Nhập môn mạch số
C101 (CLC)SE106.J22.PMCL - 42SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Đặc tả hình thức
-Trống-SE109.J21.PMCL - 45SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm
-Trống--Trống-
B1.14SE109.J21 - 76SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.3SE310.J22.PMCL - 31SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Công nghệ .NET
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C216-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE327.J21 - 24SV - VN
(18/02/19-08/06/19)
Phát triển và vận hành game
-Trống--Trống-
B1.02-Trống--Trống--Trống-CE324.J21 - 8SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Thiết kế vi mạch tương tự
-Trống--Trống--Trống-
A301 (TTNN)ENG02.J21 - 29SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 2
ENG01.J21 - 29SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 1
ENG01.J25.CLC - 17SV - EN - Dạy bù
(18/02/19-18/05/19)
Anh văn 1
-Trống--Trống-
E03.3-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT106.J21.MMCL - 23SV - VN - Dạy bù
(18/02/19-08/06/19)
Lập trình mạng căn bản
-Trống-