Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2018 - 2019
Thứ 4 - ngày 16/01/2019
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C114-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.J14 - 96SV - - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
-Trống-
E03.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.J12.MTCL - 36SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
B1.14-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT009.J16 - 105SV - - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giới thiệu ngành
-Trống-
E10.1MA006.J12.PMCL - 50SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
MA006.J12.CNCL - 39SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
IT009.J11.CTTN - 49SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giới thiệu ngành
-Trống--Trống--Trống-
E02.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.J11.MTCL - 38SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
C108 (CLC)-Trống-MA003.J13.MTCL - 36SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ2 (A2)MA006.J14 - 96SV - - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ3 (A3)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.J12 - 61SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-
E03.4-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.J11.CNCL - 43SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
E04.1-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.J11.PMCL - 51SV - VN - Dạy bù
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
-Trống--Trống-