Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(05-12-2022)
Thứ 3
(06-12-2022)
Thứ 4
(07-12-2022)
Thứ 5
(08-12-2022)
Thứ 6
(09-12-2022)
Thứ 7
(10-12-2022)
Chủ nhật
(11-12-2022)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT101.N12.MMCL.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
IT005.N13.CNCL.1
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.N11.ANTT.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
IT005.N110.1
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Hạo Nhiên
IT005.N12.CNCL.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
NT204.N11.ANTT.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
CE118.N11.MTCL.1 - HÌNH THỨC 2Giảng viên: Ngô Hiếu Trường -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.N110.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Bùi Cao Doanh
IEM5723.N12.CTTT.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT005.N12.KHCL.1
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT118.N13.MMCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS405.N11.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
PH002.N12.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG02.N110
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- CE224.N12.MTCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
-- ... --
Tiết 2MATH3013.N11.CTTT - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Ái Vân
NT405.N11.MMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
SE104.N11.KHTN.1(HT2)
Sĩ số: 29
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT118.N13.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Thái Huy Tân
ENG02.N110
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.N113
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
NT521.N11.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
ENG03.N18
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
SE104.N11.KHTN.1(HT2)
Sĩ số: 29
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.N18
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
ENG01.N113
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.N18
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.N112
Sĩ số: 21
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG01.N18
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.N11.CLC
Sĩ số: 26
Thi speaking GVLT: Nguyễn Nữ Huyền Trang - 80476 CBCTC: Tất Dương Khánh Linh - 80100
ENG02.N113
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG02.N112
Sĩ số: 21
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.N112
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
ENG02.N113
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG05.N11.CLC - Học bù
Sĩ số: 12
Giảng viên: Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG02.N11.CLC - Học bù
Sĩ số: 26
Giảng viên: Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hENG02.N11.CLC
Sĩ số: 26
Thi speaking GVLT: Nguyễn Nữ Huyền Trang - 80476 CBCTC: Tất Dương Khánh Linh - 80100
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.N15
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.N111
Sĩ số: 32
-- ... -- -- ... --
Tiết 2ENG04.N12.CLC - Học bù
Sĩ số: 12
Giảng viên: Nick James Barnes
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N111
Sĩ số: 32
ENG04.N13.CLC - Học bù
Sĩ số: 11
Giảng viên: Nick James Barnes
ENG04.N13.CLC - Học bù
Sĩ số: 11
Giảng viên: Nick James Barnes
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG04.N13.CLC
Sĩ số: 11
Thi speaking GV: Nick James - 11118 Nguyễn Thị Mộng Thy - 80412
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG02.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.N11.CLC
Sĩ số: 12
Thi speaking GV: Nick James - 11118 Phạm Thị Kiều Tiên - 80405
ENG03.N17
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N114
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.N17
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- ENG01.N15
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.N17
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG03.N113
Sĩ số: 29
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N113
Sĩ số: 29
ENG03.N11
Sĩ số: 31
Thi speaking GVLT: Tất Dương Khánh Linh - 80100 CBCTC: Ngô Thị Kim Phụng - 80496
ENG01.N17
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N116
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG02.N116
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hENG03.N11
Sĩ số: 31
Thi speaking GVLT: Tất Dương Khánh Linh - 80100 CBCTC: Ngô Thị Kim Phụng - 80496
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1ENG02.N115
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2ENG02.N115
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.N114
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2ENG02.N16 - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG01.N19
Sĩ số: 22
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.N19
Sĩ số: 22
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT118.N11.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Thái Huy Tân
NT538.N11.MMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3CSBU201.N11.KHBC.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lê Khánh Duy
 • Lý Duy Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N114
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
ENG02.N16
Sĩ số: 23
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.N13
Sĩ số: 28
Thi speaking GVLT: Nguyễn Trang Nhung - 80408 CBCTC: Nguyễn Nữ Huyền Trang - 80476
-- ... -- NT207.N11.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.N115
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- ENG02.N16
Sĩ số: 23
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N18
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.N115
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N18
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG02.N17
Sĩ số: 24
CS231.N11.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT001.N11.CLC
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT006.N11.ANTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG01.N112
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
CS231.N11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 38
Giảng viên: Nguyễn Vinh Tiệp
ENG02.N17
Sĩ số: 24
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE334.N11.MTCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IE105.N14.CNCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1CS005.N11
Sĩ số: 263
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3KH&KTTT
Sĩ số: 200
Training BHT
KH&KTTT
Sĩ số: 200
Training BHT
KH&KTTT
Sĩ số: 200
Training BHT
KH&KTTT
Sĩ số: 200
Training BHT
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin
Sĩ số: 200
Tổ chức seminar giữa Khoa và doanh nghiệp
Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 200
UIT Career Day 2022 Netcompany hội thảo.
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3Liên Chi Hội Hệ thống Thông tin
Sĩ số: 200
Người phụ trách, mã số sinh viên, sđt: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 21522175, 0346139516. Nội dung: Training và Thi thử giữa kì K17
Liên Chi Hội Hệ thống Thông tin
Sĩ số: 200
Người phụ trách, mã số sinh viên, sđt: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 21522175, 0346139516. Nội dung: Training và Thi thử giữa kì K17
-- ... -- -- ... --
Tiết 4SS006.N114
Sĩ số: 123
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 200
UIT Career Day 2022 McKinsey & Company hội thảo.
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3CNPM
Sĩ số: 200
BHT CNPM training cuối kì K17 Phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
CNPM
Sĩ số: 200
BHT CNPM training cuối kì K17 Phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
CNPM
Sĩ số: 200
BHT CNPM training cuối kì K17 Phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hCNPM
Sĩ số: 200
BHT CNPM training cuối kì K17 Phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
CNPM
Sĩ số: 200
BHT CNPM training cuối kì K17 Phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
CNPM
Sĩ số: 200
BHTCNPM training giữa kì K17. Người phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(05-12-2022)
Thứ 3
(06-12-2022)
Thứ 4
(07-12-2022)
Thứ 5
(08-12-2022)
Thứ 6
(09-12-2022)
Thứ 7
(10-12-2022)
Chủ nhật
(11-12-2022)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1CE319.N11 - Học bù
Sĩ số: 32
Giảng viên: Nguyễn Hoài Nhân
-- ... -- CE212.N11 - Học bù
Sĩ số: 3
Giảng viên: Nguyễn Hoài Nhân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE346.N11.1(HT2)
Sĩ số: 29
Giảng viên: Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS112.N11.1(HT2)
Sĩ số: 32
Giảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1SE214.N12.1(HT2)
Sĩ số: 21
Giảng viên: Phan Trung Hiếu
-- ... -- CE410.N11.1(HT2)
Sĩ số: 8
Giảng viên: Nguyễn Minh Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE214.N12.1(HT2)
Sĩ số: 21
Giảng viên: Phan Trung Hiếu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- CE435.N11.1(HT2)
Sĩ số: 27
Giảng viên: Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT210.N11.1(HT2)
Sĩ số: 4
Giảng viên: Trần Mạnh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4NT210.N11
Sĩ số: 4
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa KHMT
Sĩ số: 20
* Người phụ trách: Nguyễn Đại Kỳ, MSSV: 19521731, SĐT: 0919862579 * Nội dung: Họp Đoàn khoa KHMT.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1Liên chi Hội Khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 50
Nội dung: Phỏng vấn tuyển Cộng tác viên Liên chi Hội Khoa Khoa học Máy tính. Người phụ trách: Nguyễn Hồng Anh Thư - SĐT: 0834151002
-- ... -- CS112.N11 - Học bù
Sĩ số: 32
Giảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N15.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... -- SE102.N11.1(HT2)
Sĩ số: 53
Giảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hLiên chi Hội Khoa Khoa học Máy tính
Sĩ số: 50
Nội dung: Phỏng vấn tuyển Cộng tác viên Liên chi Hội Khoa Khoa học Máy tính. Người phụ trách: Nguyễn Hồng Anh Thư - SĐT: 0834151002
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1IT012.N12
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE102.N11.1(HT2)
Sĩ số: 53
Giảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- SS006.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phạm Thị Thảo Xuyên
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1MA003.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT005.N110
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- CLB Open English
Sĩ số: 50
* Người phụ trách: Nguyễn Huỳnh Hải Đăng - SĐT: 0866645894 * Nội dung: Tổ chức làm và giải đề TOEIC.
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS104.N11 - Học bù
Sĩ số: 39
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
MA004.N11
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- CLB Open English
Sĩ số: 50
* Người phụ trách: Nguyễn Huỳnh Hải Đăng - SĐT: 0866645894 * Nội dung: Triển khai tổ chức họp CLB hàng tuần
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1SS006.N115
Sĩ số: 106
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IT007.N17
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT012.N12
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.N11
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IE106.N11.1 - HÌNH THỨC 2Giảng viên: Tạ Thu Thủy -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4Ban TVTS
Sĩ số: 90
mượn phòng phục vụ tập huấn công tác tuyển sinh 2023 Người phụ trách: Bùi Đăng Huy - MSSV: 21520039 - SĐT: 0392211585 - Thành phần: sinh viên - Nội dung: Tổ chức chương trình gặp mặt Đại sứ sinh viên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE106.N12.1 - HÌNH THỨC 2Giảng viên: Tạ Thu ThủyPH002.N16
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hKH-KTTT
Sĩ số: 130
Họp lớp CVHT
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1SE356.N11
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
MA003.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SE214.N12
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE100.N11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3SE100.N13
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6KHDL2022
Sĩ số: 55
Họp lớp định kỳ tháng 12/2022
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1SE347.N11
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
SE215.N12
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE347.N11.1(HT2)
Sĩ số: 59
Giảng viên: Trần Thị Hồng Yến
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE358.N11.1(HT2)
Sĩ số: 57
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
SE347.N12
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7SE358.N11.1(HT2)
Sĩ số: 57
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- SE358.N12.1(HT2)
Sĩ số: 62
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE347.N12.1(HT2)
Sĩ số: 59
Giảng viên: Trần Thị Hồng Yến
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N114
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SS006.N117
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Phạm Thị Thảo Xuyên
-- ... -- SE102.N11
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.N11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT001.N18
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT006.N12
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT006.N13
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT012.N11
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
SS006.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phạm Thị Thảo Xuyên
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N115
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
MA006.N15
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
SS006.N118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IT007.N13
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3SS006.N13 - Học bù
Sĩ số: 68
Giảng viên: Trương Tư Phước
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.N110
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT007.N11
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.N12
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- PH002.N17
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.16 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.N15.2
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trần Văn Như Ý
IT004.N13.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT004.N11.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Lê Võ Đình Kha
 • Lê Thị Trà My
NT132.N11.ANTT.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IS211.N11.1 - Học bù
Sĩ số: 48
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS201.N11.2
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Quốc Khánh
CS4243.N12.CTTT.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
IT007.N18.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
IT004.N18.2
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
IE204.N11.VB2.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE204.N11.VB2.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
-- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.18 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT332.N11.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT005.N12.TMCL.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
NT521.N11.ATCL.1
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Tô Trọng Nghĩa
IT005.N12.2
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
IT004.N17.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2IE101.N11.VB2.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT012.N14.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trần Quốc Sơn
NT118.N11.MMCL.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT012.N15.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Tín
PH002.N11.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Xuân Minh
IT007.N13.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE101.N11.VB2.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.20 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1IT001.N18.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT005.N12.HTCL.1 - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Phạm Thị Nhung
-- ... -- IE303.N11.VB2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N14.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT005.N14.2
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT005.N13.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
CS4273.N11.CTTT.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
IT005.N11.CNCL.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IE105.N12.VB2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE303.N11.VB2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IE105.N12.VB2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
-- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.22 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1NT332.N11.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT005.N12.TMCL.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
IT005.N13.MMCL.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
IT004.N12.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT005.N16.2
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
IT005.N16.1 - Học bù
Sĩ số: 43
Giảng viên: Phạm Thị Nhung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT001.N13.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT005.N12.MMCL.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Võ Lê Phương
IT007.N11.KHTN.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IT005.N11.ATCL.1
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
IT001.N120.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Nhật Duy
IT005.N12.2 - Học bù
Sĩ số: 41
Giảng viên: Phạm Thị Nhung
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT004.N11.HTCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT001.N112.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Bùi Cao Doanh
IT004.N11.KHCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Minh
IT004.N12.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
IT004.N13.KHCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trần Tuy Hòa
PH002.N17.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Quốc Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT004.N12.PMCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IT004.N12.HTCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.N11.MTCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
IT004.N12.KHCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT001.N11.CTTN.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
CSBU202.N11.KHBC.1Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT004.N12.MMCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IS220.N11.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Võ Đình Kha
IT008.N11.PMCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Khánh Nguyên
IT007.N13.MTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT012.N11.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Vũ Thủy Tiên
IT005.N19.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT005.N11.TMCL.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
CS4323.N11.CTTT.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT004.N11.ANTN.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
NT101.N11.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
NT118.N12.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS220.N12.2
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT007.N16.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT001.N17.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT007.N12.KHCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT007.N12.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- NT101.N11.1 - Học bù
Sĩ số: 33
Giảng viên: Văn Thiên Luân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.N18.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
IT007.N15.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT012.N12.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Vũ Thủy Tiên
PH002.N14.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
IT007.N12.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hIT003.N11.VB2 - Học bù
Sĩ số: 20
Giảng viên: Nguyễn Thị Quý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IS207.N12.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT012.N11.CNCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Tín
IT007.N11.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.N13.KHCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IS211.N12.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Võ Viết Đạt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2IE221.N11.VB2.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT137.N11.ANTN.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
IT012.N12.CNCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT007.N12.MTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
 • Nguyễn Mậu Toàn
PH002.N13.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT007.N11.MTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IE405.N11.VB2.1Giảng viên:
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE221.N11.VB2.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
IE405.N11.VB2.1Giảng viên:
-- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2CE435.N11
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
 • Phạm Tường Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.N14
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Lưu Đức Phong
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS116.N11
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
SE358.N12.1(HT2)
Sĩ số: 62
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS116.N11.1 - HÌNH THỨC 2
Sĩ số: 98
Giảng viên: Lưu Đức Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT538.N11
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT533.N11
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
SS004.N15
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
NT533.N11 - Học bù
Sĩ số: 45
Giảng viên: Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1SS006.N116
Sĩ số: 93
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.N12
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
KTMT
Sĩ số: 140
Họp lớp định kỳ MTCL2021 và KTMT2021
SS004.N16
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Bảo Uyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.N13
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.N11
Sĩ số: 102
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT004.N12
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT012.N11
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.N17
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N117 - Học bù
Sĩ số: 69
Giảng viên: Phùng Minh Đức
MA006.N116
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA006.N16
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SS006.N119
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nam
-- ... -- MA003.N19
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
-- ... --
Tiết 2IS201.N11 - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Cao Thị Nhạn
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.N111
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA003.N120
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT012.N13
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
MA003.N15
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1IT007.N15
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
MA006.N17
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
SS006.N120
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Phương Hồng
SE346.N11
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
MA003.N18
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N111
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Võ Thị Bích Trâm
NT005.N13
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... -- MA003.N16
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1SS006.N116
Sĩ số: 93
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
SS006.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
MA006.N18
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
NT005.N12 - Học bù
Sĩ số: 71
Giảng viên: Nguyễn Khánh Thuật
MA003.N17
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Võ Thị Bích Trâm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.N110
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
MA003.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- PH002.N18
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1MA006.N19
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
PH002.N12
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT208.N11.ANTT
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N114
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA003.N119
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- NT208.N11.ANTT.1(HT2)
Sĩ số: 66
Giảng viên: Trần Tuấn Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1NT101.N11.MMCL.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
IT004.N13.PMCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IS405.N11.HTCL.2
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IS211.N11.2
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT012.N13.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
PH002.N16.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS211.N12.HTCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IS211.N11.HTCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nhựt
IS210.N11.HTCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT002.N12.CLC.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Quan Chí Khánh An
IS207.N13.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
NT132.N11.ATCL.2 - Học bù
Sĩ số: 18
Giảng viên: Trần Văn Như Ý
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT007.N13.PMCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT001.N12.CNVN.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
IT008.N11.PMCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Khánh Nguyên
IT008.N12.PMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trần Khánh Nguyên
IS201.N11.HTCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
PH002.N18.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS208.N11.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
IT001.N11.CNVN.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT012.N13.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT004.N12.ATCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT005.N11.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
Thi TH-CSBU012.N11.KHBC-Huỳnh Thiện Ý-21
Sĩ số: 21
Thi TH-CSBU012.N11.KHBC-Huỳnh Thiện Ý
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1NT330.N11.ANTT.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
CE103.N11.MTCL.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IT005.N11.ANTN.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Hà
-- ... -- IT004.N11.MMCL.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS5433.N12.CTTT.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.N11.PMCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
CE213.N12.MTCL.2
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT001.N11.CNVN.2 - Học bù
Sĩ số: 27
Giảng viên: Phạm Thế Sơn
IS208.N11.HTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IT004.N12.TMCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nghĩa
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1CS4343.N12.CTTT.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
NT330.N11.ANTT.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT004.N11.ATCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
MSIS2433.N12.CTTT.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
-- ... -- IT005.N13.MTCL.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Hạo Nhiên
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT522.N11.ATCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đoàn Minh Trung
CS1113.N12.CTTT.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
NT521.N11.ANTT.2
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
MSIS207.N12.CTTT.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trần Vĩnh Khiêm
NT219.N11.ATCL.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
IT004.N11.PMCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Võ Viết Đạt
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1CS526.N11
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- CS511.N11.1(HT2)
Sĩ số: 52
Giảng viên: Nguyễn Bích Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT330.N11.ANTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
CS336.N11
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS112.N11
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS419.N11
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1CS331.N12
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS406.N11
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
SE005.N11
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3SE005.N12
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 4SS006.N114
Sĩ số: 123
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS006.N11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nam
MA006.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT012.N13
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
SS004.N11
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Lưu Đức Phong
-- ... --
Tiết 7CS519.N11
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1PH002.N13
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- Đoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 70
Người phụ trách: Nguyễn Văn Long, SĐT: 0355111557; Nội dung: Training giữa kỳ 1 năm 1;
-- ... --
Tiết 2NT209.N11
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 3SS006.N11 - Học bù
Sĩ số: 63
Giảng viên: Lê Hoài Nam
-- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA003.N115
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
MA003.N118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- Đoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 70
Người phụ trách: Nguyễn Văn Long, SĐT: 0355111557; Nội dung: Training giữa kỳ 1 năm 1;
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1IT010.N13
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
MA003.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH002.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT204.N11.ANTT
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N116
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
CE005.N13
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
MA003.N117
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1IT012.N14
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT010.N12
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
IT012.N15
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
PH002.N15
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N16
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
MA006.N121
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1DS201.N11 - Học bù
Sĩ số: 67
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6KHKTTT
Sĩ số: 60
Cho lớp Công Nghệ Dữ Liệu Lớn báo cáo tiến độ
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT001.N19.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Nhật Duy
IT001.N116.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT001.N111.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Bùi Cao Doanh
IT001.N122.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT001.N11.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IE104.N12.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Phạm Nhật Duy
CS4343.N11.CTTT.1 - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Phạm Thế Sơn
IT008.N12.2
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT001.N117.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT004.N13.1 - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Phạm Thế Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1IE105.N11
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- TMCL2021
Sĩ số: 80
Họp lớp, báo cáo đồ án
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT015.N12
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IT004.N19 - Học bù
Sĩ số: 100
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT015.N12 - Học bù
Sĩ số: 75
Giảng viên: Trần Tuấn Dũng
-- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1IT010.N11
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT008.N12
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.N11
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA006.N122
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
NT207.N11.ATTT - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Duy
IT008.N13
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1NT101.N11
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT131.N11
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
IT001.N19
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1NT101.N11.ANTT
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT113.N11
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT113.N11.1(HT2)
Sĩ số: 76
Giảng viên: Trần Thị Dung
NT132.N11.ANTT
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1SE405.N12
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1CS511.N11
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2CS115.N11
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS231.N11
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS410.N11
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS115.N12
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
CS523.N11
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
Câu lạc bộ DSC
Sĩ số: 40
Người phụ trách: Huỳnh Thị Thanh Ngân - MSSV: 20521645 - SĐT: 0865882023. Nội dung: Tổ chức Sinh hoạt nội bộ CLB Developer Student Clubs.
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9CS231.N11.1(HT2)
Sĩ số: 65
Giảng viên: Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1SS007.N11
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Đoàn Thị Chuẩn
SS008.N13
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS007.N13
Sĩ số: 148
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
SS009.N11
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Phạm Hồng Hải
SS007.N15
Sĩ số: 153
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
SS009.N15
Sĩ số: 149
Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3SS008.N14
Sĩ số: 149
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS009.N12
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Phạm Hồng Hải
SS009.N16
Sĩ số: 145
Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS008.N11
Sĩ số: 147
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS007.N12
Sĩ số: 153
Giảng viên:
 • Lâm Ngọc Linh
SS008.N15
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Hà Thị Việt Thúy
SS007.N14
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Đoàn Thị Chuẩn
SS009.N13
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Phạm Hồng Hải
SS007.N16
Sĩ số: 153
Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8SS008.N12
Sĩ số: 141
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS008.N16
Sĩ số: 94
Giảng viên:
 • Hà Thị Việt Thúy
SS009.N14
Sĩ số: 135
Giảng viên:
 • Phạm Hồng Hải
-- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1SS006.N111
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trương Tư Phước
IT007.N18
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IT001.N118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS353.N11 - Học bù
Sĩ số: 51
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1CS221.N11
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
SE400.N12
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS221.N11 - Học bù
Sĩ số: 65
Giảng viên: Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1SS010.N11
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS003.N11
Sĩ số: 153
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
SS010.N15
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thảo
SS003.N15
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3SS010.N12
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS010.N16
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thảo
SS003.N16
Sĩ số: 153
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.N12
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.N15
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
SS010.N13
Sĩ số: 148
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS003.N13
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Lập
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8SS010.N14
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS003.N14
Sĩ số: 146
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Lập
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1SS006.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4Đại hội Hội viên Câu lạc bộ Futsal UIT
Sĩ số: 50
Người phụ trách: Trần Văn Quang - SĐT: 0375665412
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- SS006.N111 - Học bù
Sĩ số: 75
Giảng viên: Trương Tư Phước
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE121.N13 - Học bù
Sĩ số: 59
Giảng viên: Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1NT521.N11.ANTT
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT332.N11
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1IS005.N12
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(05-12-2022)
Thứ 3
(06-12-2022)
Thứ 4
(07-12-2022)
Thứ 5
(08-12-2022)
Thứ 6
(09-12-2022)
Thứ 7
(10-12-2022)
Chủ nhật
(11-12-2022)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE106.N13.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 41
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
SE215.N11.PMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
CS114.N11.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
SE401.N11.PMCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2IT006.N12.MMCL - Học bù
Sĩ số: 42
Giảng viên: Phan Đình Duy
SE400.N11.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Thủy
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE106.N11.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 48
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
ENG02.N114
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
SE215.N12.PMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
SE400.N12.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1IT004.N11.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.N11.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT005.N11.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG03.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N11.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lung
ENG03.N19
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
IT005.N11.ANTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- CE222.N11.MTCL - Học bù
Sĩ số: 18
Giảng viên: Nguyễn Trần Sơn
-- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1SE214.N12.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 29
Giảng viên: Phan Trung Hiếu
IS336.N11.HTCL.1(HT2)
Sĩ số: 42
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
IE106.N13.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 41
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
SE215.N12.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 39
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS405.N11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Tri
SE100.N12.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 37
Giảng viên: Lê Thanh Trọng
IS336.N11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 42
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8SE100.N13.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 36
Giảng viên: Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (PM - học tiếng Nhật)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN05.N11.CNCL
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N13.CNCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N12.CNCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN05.N13.CNCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN05.N14.CNCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
-- ... -- JAN05.N14.CNCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1MA006.N11.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS221.N11.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
SE102.N11.PMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT522.N11.ATCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE106.N12.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
LCH Hệ thống Thông tin
Sĩ số: 60
- Người phụ trách, mã số sinh viên, sđt: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 21522175, 0346139516. - Nội dung: Thi thử giữa kì K17
LCH Hệ thống Thông tin
Sĩ số: 60
- Người phụ trách, mã số sinh viên, sđt: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 21522175, 0346139516. - Nội dung: Thi thử giữa kì K17
SE401.N12.PMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
CS221.N12.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Đức Vũ
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS221.N12.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Đức Vũ
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hMMT&TT
Sĩ số: 63
Họp lớp MMTT2022.2
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
MA003.N11
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Văn Sáng
IE106.N12.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
IT001.N117
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS006.N15
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IT001.N12.CNVN
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
MA006.N11
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
MA003.N122
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Đoàn Khoa MMT&TT
Sĩ số: 100
Người phụ trách: Nguyễn Văn Long, SĐT: 0355111557; Nội dung: Training giữa kỳ 1 năm 1;
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9MMT&TT
Sĩ số: 65
Họp lớp MMTT2022.3 và CVHT.
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hCTSV
Sĩ số: 100
Họp CTV UIT Career Day 2022 - Tháng 12
HTT2021
Sĩ số: 87
Họp lớp HTTT2021 CVHT: ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí (0765034202)
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE213.N11.MTCL.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT004.N12.MTCL.1 - Học bù
Sĩ số: 20
Giảng viên: Nguyễn Thành Hiệp
IS207.N11.TMCL.2Giảng viên:
 • Trần Vĩnh Khiêm
IS220.N12.HTCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
CE224.N13.MTCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
STAT3013.N12.CTTT.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Nhựt
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT007.N11.KHCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IT007.N11.CLC.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT008.N13.PMCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.N15.2
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT001.N16.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT001.N114.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Hồ Thị Minh Phượng
DS105.N11.2
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IT001.N121.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT007.N17.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
DS310.N11.1 - HÌNH THỨC 2
Sĩ số: 44
Giảng viên: Huỳnh Văn Tín
IE307.N11.2
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phạm Nhật Duy
IT001.N119.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT005.N17.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N12
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
MA003.N12
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
MA003.N11.CNVN
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS006.N16
Sĩ số: 98
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nam
IT001.N112
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Võ Duy Nguyên
MA006.N12
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.N121
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS006.N16 - Học bù
Sĩ số: 98
Giảng viên: Lê Hoài Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.N18
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
IT005.N14
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IT005.N13
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT005.N11
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT005.N17
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS006.N114
Sĩ số: 123
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
SS004.N13
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.N15
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
MA004.N12
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT005.N12
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
IT005.N16
Sĩ số: 85
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
IT005.N19
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1IT004.N16
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
EC213.N11.1(HT2)
Sĩ số: 57
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
IT004.N110
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IT004.N18
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
IT007.N14
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3VPĐB
Sĩ số: 100
Seminar: Hoạt động tìm việc tại Nhật Bản và thông tin về Jobfair của Sun* Phan Thị Thái An
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS006.N12
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IT004.N17
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
IT004.N19
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.N12.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT004.N13.MMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT006.N11.MMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
NT101.N12.ATCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
IT004.N13.MTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.N11.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT004.N13.CNCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
IT006.N12.MMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
CE319.N11.MTCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
IT004.N13.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT012.N11.CNCL - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Trần Văn Quang
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS207.N11.HTCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IE104.N12.CNCL.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IE104.N14.CNCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IS220.N11.HTCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE104.N11.CNCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phạm Nhật Duy
IE307.N13.CNCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Tô Quốc Huy
IS252.N11.TMCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IS201.N11.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N13
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MA003.N13
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT001.N119
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS006.N17
Sĩ số: 94
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Vy Quý
SS006.N13
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Trương Tư Phước
MA006.N13
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
SS006.N123
Sĩ số: 119
Giảng viên:
 • Phạm Thị Thảo Xuyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.N11.TMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT005.N11.HTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
IT005.N11.CNCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT004.N12.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT005.N12.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT402.N11.MMCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... --
Tiết 4SS004.N11.CLC
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
SS004.N13.CLC
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT219.N11.ATCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N13.PMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT005.N12.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT004.N11.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IT005.N11.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
IT004.N11.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS004.N16.CLC
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SS004.N12.CLC
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Văn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS115.N13.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
IT005.N12.MMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT005.N13.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
IT005.N11.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT007.N12.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.N15.CLC
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS526.N12.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT005.N12.TMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
IT005.N12.CNCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT007.N13.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT005.N13.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS004.N14.CLC
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS220.N11.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Võ Đình Kha
NT118.N11.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS220.N12.HTCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT008.N13.2
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trần Khánh Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.N12.HTCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
CE437.N11.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IT001.N11.CLC.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT012.N12.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT012.N13.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT005.N11.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
IT007.N11.MTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.N17.CLC
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6TMĐT2022.1
Sĩ số: 50
Họp lớp định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi giữa kỳ.
IT012.N11.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT005.N12.HTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
IT007.N13.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT005.N12.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
EC214.N11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.N15.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
CE213.N11.2
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT001.N115.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
CE224.N11.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT004.N19.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT001.N12.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT004.N16.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
IT001.N113.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
PH002.N15.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Quốc Sơn
IT001.N118.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT007.N14.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.N11.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT007.N12.MTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
 • Nguyễn Mậu Toàn
IT008.N13.PMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2EC214.N11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE121.N12.MTCL
Sĩ số: 38
NT131.N11.MMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Lê Anh Tuấn
EC214.N11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
IT005.N12.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.N14
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT001.N11.CNVN
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
AI001.N11
Sĩ số: 27
CS116.N11.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT001.N120
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
MA006.N120
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CS116.N11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Thành Danh
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.N12.CNVN
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SS006.N14
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Mỹ Kim
MA006.N11.CNVN
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IE005.N13.CNVN
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
CS115.N11.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
IT001.N121
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- NT109.N11
Sĩ số: 1
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE106.N11.PMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
SE100.N11.PMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE100.N13.PMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE214.N12.PMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE106.N12.PMCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE100.N11.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 32
Giảng viên: Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC214.N11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
SE100.N12.PMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
CS526.N11.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS201.N11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 45
Giảng viên: Cao Thị Nhạn
SE301.N12.PMCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C218 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT101.N11.ATCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
SE357.N11.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 44
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
IT007.N11.CLC
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... -- SE405.N12.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2SE355.N11.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 21
Giảng viên: Nguyễn Hồng Thủy
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE356.N11.PMCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
SE356.N12.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
IT007.N12.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE319.N11.MTCL - Học bù
Sĩ số: 24
Giảng viên: Nguyễn Hoài Nhân
SE405.N11.PMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.N12.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.N11.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT207.N11.ATCL.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.N13.PMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
IT004.N11.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
IT008.N12.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IT006.N11.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT002.N11.2
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
IT003.N11.CLC.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IS207.N11.TMCL.2Giảng viên:
 • Trần Vĩnh Khiêm
CE222.N11.MTCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT004.N11.TMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 20
Giảng viên: Võ Ngọc Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.N11.CLC.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
IT004.N13.MMCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE104.N13.CNCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Phạm Nhật Duy
 • Võ Tấn Khoa
IT004.N13.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.N11.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT007.N11.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
CE121.N13.MTCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IE105.N12.CNCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.N12.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT008.N11.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT006.N12.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
MA004.N11.TMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT006.N13.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT005.N11.MMCL - Học bù
Sĩ số: 39
Giảng viên: Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE121.N11.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA004.N12.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IE106.N11.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 48
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
MA004.N12.CNCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS115.N12.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
IS336.N11.HTCL.1(HT2)
Sĩ số: 42
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.N11.KHCL.1 - HÌNH THỨC 2Giảng viên: Đỗ Thị Thanh TuyềnIS336.N12.HTCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
NT101.N12.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE105.N13.CNCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
EC331.N11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Thị Hạnh
IS353.N12.HTCL - Học bù
Sĩ số: 48
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.N11.CLC
Sĩ số: 38
PHYS1214.N11.CTTT.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1MA003.N11.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
-- ... -- MA006.N119
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2Nguyễn Minh Hằng - TMĐT - EC338.N11
Sĩ số: 80
Làm bài tập thêm, không phải dạy bù. Hằng: 0983081388
Nguyễn Minh Hằng - TMĐT - EC338.N11.TMCL
Sĩ số: 50
Mượn phòng báo cáo đồ án. Hằng: 0983081388
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SS006.N19
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Mỹ Kim
IT001.N15
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT001.N110
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Võ Duy Nguyên
IT001.N116
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT001.N111
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 • Võ Duy Nguyên
IT001.N122
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hNguyễn Minh Hằng - TMĐT - EC338.N11
Sĩ số: 80
Làm bài tập thêm, không phải dạy bù. Hằng: 0983081388
Nguyễn Minh Hằng - TMĐT - EC338.N11.TMCL
Sĩ số: 50
Mượn phòng báo cáo đồ án. Hằng: 0983081388
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EC208.N12.TMCL - Học bù
Sĩ số: 48
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
PHYS1214.N11.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Phan Bách Thắng
HTTT
Sĩ số: 30
Huynh Duc Huy - on tap lop QLDA TMDT
IS336.N12.HTCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC213.N12.TMCL.1(HT2)
Sĩ số: 48
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
EC338.N11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Minh Hằng
IS207.N11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1EC005.N12
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
MA006.N12.CNVN
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
MA006.N118
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... --
Tiết 2Nguyễn Minh Hằng - EC338.N11
Sĩ số: 80
Làm bài tập thêm, không phải dạy bù. Hằng: 0983081388
KTMT
Sĩ số: 80
Hoạt động CEDAY khoa KTMT Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT001.N16
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
Đoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 80
Người phụ trách: Hoàng Đình Hiếu, SĐT: 0946446952; Nội dung: Training giữa kỳ 1 năm 1;
IT001.N115
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SS006.N121
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trương Tư Phước
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hNguyễn Minh Hằng - TMĐT - EC338.N11
Sĩ số: 80
Làm bài tập thêm, không phải dạy bù. Hằng: 0983081388
KTMT
Sĩ số: 80
Hoạt động CEDAY khoa KTMT Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- CE103.N11.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
-- ... --
Tiết 2IS335.N12.HTCL - Học bù
Sĩ số: 37
Giảng viên: Hà Lê Hoài Trung
HTTT
Sĩ số: 35
Seminar
IS334.N11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 32
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C313 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE232.N11.MTCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
NT131.N13.MMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
CE213.N13.MTCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE435.N11.MTCL
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE213.N11.MTCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE118.N11.MTCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE437.N11.MTCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
CE224.N13.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C314 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1SS007.N17
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Phương Thúy
SS006.N110
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nam
IT001.N113
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT001.N11.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Nguyễn Thanh Sơn
MA006.N117
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.N17
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT001.N114
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
SS006.N122
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9MMTT2020
Sĩ số: 80
Họp lớp định kỳ
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE230.N11.CNCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Takayuki Yuda
 • Tô Quốc Huy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT131.N12.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Lê Anh Tuấn
IE105.N11.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 35
Giảng viên: Nguyễn Tấn Cầm
Nguyễn Minh Hằng - TMĐT - EC338.N11
Sĩ số: 50
Làm bài tập
-- ... -- -- ... --
Tiết 7NT208.N11.ANTN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C316 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS1113.N12.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
CS410.N11.KHCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3CS1113.N12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 4CS410.N11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 39
Giảng viên: Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS115.N11.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS231.N12.KHCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS511.N11.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CS419.N11.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7NT209.N11.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS511.N11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 47
Giảng viên: Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C318 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS214.N11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 44
Giảng viên: Nguyễn Đình Hiển
CS112.N11.KHCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
EC331.N11.TMCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Thị Hạnh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS112.N11.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 20
Giảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS214.N11.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS336.N11.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS331.N12.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(05-12-2022)
Thứ 3
(06-12-2022)
Thứ 4
(07-12-2022)
Thứ 5
(08-12-2022)
Thứ 6
(09-12-2022)
Thứ 7
(10-12-2022)
Chủ nhật
(11-12-2022)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.N11.CTTT
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
ENG02.N11.CTTT
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 30
UIT Career Day 2022 McKinsey & Company phỏng vấn.
ENG03.N12
Sĩ số: 30
Thi speaking GVLT: Nguyễn Thị Huỳnh Như - 80284 CBCTC: Tất Dương Khánh Linh - 80100
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N11.CTTT
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
ENG02.N11.CTTT
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
ENG02.N11.CTTT
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKTMT
Sĩ số: 30
Họp giao ban Ban Chấp hành Đoàn Khoa Kỹ thuật Máy tính Phụ trách: Trần Hoàng Lộc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.N12.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 40
UIT Career Day 2022 McKinsey & Company phỏng vấn.
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3CSBU010.N11.KHBC
Sĩ số: 20
Thi CK
CSBU201.N11.KHBC.1 - Học bù
Sĩ số: 15
Giảng viên: Lê Khánh Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 4NT330.N11.MMCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
 • Lê Đức Thịnh
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CSBU101.N11.KHBC
Sĩ số: 33
PHYS1214.N12.CTTT.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Nhật Kim Ngân
IT004.N11.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
-- ... -- PHYS1214.N12.CTTT.1 - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Nguyễn Nhật Kim Ngân
-- ... --
Tiết 7CSBU201.N11.KHBC
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lê Khánh Duy
-- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hTrung tâm Ngoại ngữAnh văn sơ cấpTrung tâm Ngoại ngữAnh văn sơ cấp -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn sơ cấp -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.N12.CNCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS005.N12.CTTT
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
 • Võ Viết Đạt
MATH2144.N11.CTTT
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
-- ... -- IT004.N11.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT207.N11.ANTN.1(HT2)
Sĩ số: 19
Giảng viên: Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.N11.HTCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.N12.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
-- ... -- IT004.N11.MMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 7CSBU201.N11.KHBC - Học bù
Sĩ số: 15
Giảng viên: Lê Khánh Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1DS102.N11.CNCL - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Nguyễn Văn Kiệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT137.N11.ANTN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
JAN08.N15.CNCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
JAN01.N15.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N11.CLC
Sĩ số: 27
Thi speaking GVLT: Ngô Thị Kim Phụng - 80496 CBCTC: Trần Thanh Tú - 80521
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT521.N11.ANTN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
CSBU204.N11.KHBC
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- JAN08.N14.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG04.N12.CLC - Học bù
Sĩ số: 12
Giảng viên: Nick James Barnes
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hLCH MMT&TT.
Sĩ số: 30
Người phụ trách, mã số sinh viên, sđt: Lương Hà Tiên, 20520802, 0919835435. Nội dung: Tổ chức "Họp rút kinh nghiệm chương trình của tân CTV Liên chi Hội MMT&TT".
-- ... -- ENG03.N11.CLC
Sĩ số: 27
Thi speaking GVLT: Ngô Thị Kim Phụng - 80496 CBCTC: Trần Thanh Tú - 80521
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CS5433.N12.CTTT
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS5433.N11.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 40
UIT Career Day 2022 TMA phỏng vấn.
IT004.N12.TMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3CSBU012.N11.KHBC
Sĩ số: 25
Thi CK
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS336.N11.HTCL.1(HT2)
Sĩ số: 42
Giảng viên: Đỗ Duy Thanh
CSBU013.N11.KHBC
Sĩ số: 20
Thi CK
IT005.N13.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1NT132.N11.ATCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
CS406.N11.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CSBU003.N11.KHBC
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Phạm Văn Anh
NT132.N12.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT132.N11.ANTN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT118.N12.MMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
NT113.N11.MMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
NT536.N11.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT536.N11.MMCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Đỗ Thị Hương Lan
NT207.N11.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT101.N11.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
CSBU105.N11.KHBC
Sĩ số: 32
-- ... -- NT332.N11.MMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT536.N11.MMCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Đỗ Thị Hương Lan
-- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IS353.N11.HTCL - Học bù
Sĩ số: 37
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 40
UIT Career Day 2022 ELCA Việt Nam phỏng vấn.
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT113.N12.MMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT208.N11.ATCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
ENG04.N12.CLC
Sĩ số: 12
Thi speaking GV: Nick James - 11118 Ngô Thị Mỹ Ngọc - 80411
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- NT113.N11.MMCL.1(HT2)
Sĩ số: 47
Giảng viên: Bùi Thanh Bình
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CS221.N11.KHTN
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS336.N11.KHTN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IS232.N12.HTCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
CS331.N11.KHTN
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Thi bán kết NET Challenge 2022 Phụ trách: Văn Thiên Luân - 0961500444
-- ... --
Tiết 2JAN01.N13.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE105.N11.MTCL
Sĩ số: 1
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CS116.N11.KHTN
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
JAN08.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9CS116.N11.KHTN.1(HT2)
Sĩ số: 22
Giảng viên: Nguyễn Vũ Anh Khoa
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CSBU007.N11.KHBC
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS4343.N12.CTTT - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Đỗ Trọng Hợp
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 30
Thi bán kết NET Challenge 2022 Phụ trách: Văn Thiên Luân - 0961500444
-- ... --
Tiết 2IT004.N11.PMCL - Học bù
Sĩ số: 45
Giảng viên: Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 3CS221.N11.KHTN - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Thị Quý
-- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.N13.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1EC213.N11.TMCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- MA004.N11.CNCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2PHYS1214.N12.CTTT
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Võ Bích Hiển
CE435.N11
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
 • Phạm Tường Hải
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CSBU102.N11.KHBC
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CS1113.N11.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
MATH2144.N11.CTTT.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN05.N12.CNCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
JAN05.N14.CNCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N11.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN05.N12.CNCL
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N11.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.N13.CNCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN01.N12.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 30
Fujinet phỏng vấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.N15.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Bùi Thị Phương Thảo
JAN08.N11.CNCL
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
JAN01.N11.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN08.N13.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN05.N15.CNCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN08.N12.CNCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN01.N12.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN08.N11.CNCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN01.N11.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN05.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 30
UIT Career Day 2022 NAB Vietnam Technology Centre phỏng vấn.
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.N14.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN08.N14.CNCL
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN01.N13.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN08.N13.CNCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
JAN08.N12.CNCL.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... -- JAN01.N15.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 30
Tiết 1Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 30
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh phỏng vấn.
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN01.N12.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
JAN01.N13.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Đắc Thanh Hiền
JAN01.N14.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Bùi Thị Phương Thảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN01.N11.CNVN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
NT101.N11.ANTN
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
JAN01.N14.CNVN.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đào Xuân Phương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 200
Tổ chức UIT Talk Hội thảo công nghệ 2022
Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 100
UIT Career Day 2022 Công ty Deloite hội thảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6VPĐB
Sĩ số: 150
Workshop Trình bày số liệu trong báo cáo và NCKH Phụ trách: AnPTT
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ Santap

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(05-12-2022)
Thứ 3
(06-12-2022)
Thứ 4
(07-12-2022)
Thứ 5
(08-12-2022)
Thứ 6
(09-12-2022)
Thứ 7
(10-12-2022)
Chủ nhật
(11-12-2022)
Sân Bóng Bàn
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Chuyền
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Rổ
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Đá
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Cầu Lông
Sức chứa : 70
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sân Võ Thuật
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --