Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(27-03-2023)
Thứ 3
(28-03-2023)
Thứ 4
(29-03-2023)
Thứ 5
(30-03-2023)
Thứ 6
(31-03-2023)
Thứ 7
(01-04-2023)
Chủ nhật
(02-04-2023)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT106.N21.ATCL.1
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Tô Trọng Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N23.CNCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
NT213.N21.ATCL.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE103.N21.1
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
IT003.N210.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS252.N22.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS216.N23.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IE213.N21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
IE103.N21.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Quí
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1CS112.N21.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Lê Đình Duy
IE204.N23.CNCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
IS403.N23.HTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
 • Nguyễn Thị Viết Hương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N22.CLC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N219
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.N215
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N215
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.N215
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.N215
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.N26
Sĩ số: 6
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.N21.CLC
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG04.N21.CLC
Sĩ số: 10
Giảng viên:
 • Jonathan Bais
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.N214
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N212
Sĩ số: 8
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.N23.CLC
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG02.N214
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG02.N219
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thanh Tú
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1ENG02.N22.CLC
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3CTY sun-asteriskDạy kỹ năng sống cho các bạn sinh viên Chương trình CNTT hướng Nhật sắp tốt nghiệp sang Nhật làm việc. -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG02.N214 - Học bù
Sĩ số: 12
Giảng viên: Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N26
Sĩ số: 6
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG03.N22.CLC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG03.N220
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE401.N22.PMCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG03.N29
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
ENG03.N214
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE405.N21.PMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
ENG03.N23.CLC
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
IE221.N22.CNCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
ENG03.N29
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N27
Sĩ số: 10
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG02.N27
Sĩ số: 10
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG03.N21.CLC
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Ngô Thị Kim Phụng
CS321.N21.KHCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS221.N21.KHTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS117.N21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(27-03-2023)
Thứ 3
(28-03-2023)
Thứ 4
(29-03-2023)
Thứ 5
(30-03-2023)
Thứ 6
(31-03-2023)
Thứ 7
(01-04-2023)
Chủ nhật
(02-04-2023)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm
Sĩ số: 40
Tổ chức thi thử TOEIC Người phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
-- ... -- -- ... --
Tiết 2Liên chi Hội HTTT
Sĩ số: 40
* Người phụ trách: Hồ Bảo An, SĐT: 0767812891. * CSVC cần hỗ trợ: Remote máy chiếu, máy lạnh. Nội dung: Họp công tác Đại Hội Liên Chi Hội
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa Công nghệ Phần mềm
Sĩ số: 40
Tổ chức thi thử TOEIC Người phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm
Sĩ số: 40
Tổ chức thi thử TOEIC Người phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
MA005.N26 - Học bù
Sĩ số: 32
Giảng viên: Phùng Minh Đức
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Đoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 40
Người phụ trách: Nguyễn Văn Long; sdt: 0355111557; Nội dung: Họp Ban học tập Đoàn khoa MMT&TT;
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa Công nghệ Phần mềm
Sĩ số: 40
Tổ chức thi thử TOEIC Người phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 096124875040
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1IS252.N22
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT004.N21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT109.N21
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CLB Lý luận trẻ
Sĩ số: 48
- Người phụ trách, sđt: Lê Phi Long (0327550110) - Nội dung: Tuyển Thành viên CLB Lý luận trẻ - CSVC cần hỗ trợ: Mic + Remote máy lạnh + máy chiếu
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.N22
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IS353.N21
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT002.N222
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 7NT533.N21
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hCLB Lý luận trẻ
Sĩ số: 48
- Người phụ trách, sđt: Lê Phi Long (0327550110) - Nội dung: Tuyển Thành viên CLB Lý luận trẻ - CSVC cần hỗ trợ: Mic + Remote máy lạnh + máy chiếu
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1IS201.N23
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
MA004.N214
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.N22
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
MA005.N27
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
MA004.N220
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA004.N21.VB2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hMA004.N21.VB2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm
Sĩ số: 40
Tổ chức thi thử TOEIC Người phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa Công nghệ Phần mềm
Sĩ số: 40
Tổ chức thi thử TOEIC Người phụ trách: Nghi Lâm Minh Khôi - 0961248750
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1MA005.N21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA005.N25
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA005.N29
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
MA005.N213
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
MA005.N217
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
MA005.N221
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5XSTKGV: Phan Hoàng Chương -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS200.N21
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
CE222.N21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
MA005.N211
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Lê Xuân Trường
MA005.N215
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Sĩ Đồng
MA005.N219
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
MA005.N224
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hCNTT2021
Sĩ số: 100
Hải Yến - 0795849949
KH&KTTT
Sĩ số: 130
Họp lớp định kỳ và xét ĐRL Huỳnh Văn Tín - 0346681415
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2Liên chi Hội HTTT
Sĩ số: 60
* Người phụ trách: Hồ Bảo An, SĐT: 0767812891. * CSVC cần hỗ trợ: Remote máy chiếu, máy lạnh. Nội dung: Đại hội Chi Hội HTTT2021
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Liên chi Hội HTTT
Sĩ số: 60
Người phụ trách: Hồ Bảo An, SĐT: 0767812891. Nội dung: Đại hội Chi hội
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1IT002.N21
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.N25
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.N29
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT002.N213
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT002.N217
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.N221
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.N26
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.N210
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.N214
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
IT002.N218
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
MA005.N28 - Học bù
Sĩ số: 70
Giảng viên: Đặng Lệ Thúy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1IT002.N23
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
IT002.N27
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.N211
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.N215
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
IT002.N219
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.N223
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.N24
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
IT002.N28
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
IT002.N212
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.N216
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.N220
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B2.16 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.N22.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.N26.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
NT213.N21.ANTN.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
IT003.N214.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT003.N218.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT213.N21.VB2
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.N21.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
CE119.N21.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Thân Thế Tùng
DS200.N21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
 • Trần Quốc Khánh
IT003.N213.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
MSIS3033.N21.CTTT.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Trần Vĩnh Khiêm
IE307.N21.VB2.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE307.N21.VB2.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
NT213.N21.VB2
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
B2.18 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.N24.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
IT003.N28.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
NT533.N21.1
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
NT531.N21.MMCL.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
IT003.N220.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2IE104.N21.VB2.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS210.N21.HTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT003.N27.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Hồ Thị Minh Phượng
NT106.N21.MMCL.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phan Trung Phát
NT230.N21.ATCL.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Quyền
IT007.N27.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IE106.N21.VB2.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE104.N21.VB2.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
IE106.N21.VB2.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
B2.20 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1CE213.N21.MTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
NT533.N21.MMCL.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2IT002.N21.VB2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT219.N22.ATCL.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Ngô Khánh Khoa
NT230.N22.ATCL.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Quyền
NT330.N21.ANTT.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT005.N21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
STAT4033.N21.CTTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT005.N21.VB2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIT002.N21.VB2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT005.N21.VB2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- -- ... --
B2.22 (PM)
Sức chứa : 60
Tiết 1CE103.N22.1
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
CE222.N21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT003.N212.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2IE103.N21.VB2.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IE229.N21.CNCL.1
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Huỳnh Văn Tín
NT531.N21.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
IE229.N21.CNCL.3
Sĩ số: 54
Giảng viên:
 • Huỳnh Văn Tín
 • Phạm Nguyễn Phúc Toàn
CE124.N21.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Bình Phương
CE124.N22.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Bình Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17hIE103.N21.VB2.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lưu Thanh Sơn
-- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1CE124.N21.MTCL.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
NT118.N21.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT007.N26.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IS208.N23.HTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Võ Viết Đạt
DS102.N21.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trần Quốc Khánh
 • Phạm Nguyễn Phúc Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CS111.N22.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 32
Giảng viên: Trịnh Quốc Sơn
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE232.N21.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.N21.CNCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT004.N21.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
IT003.N215.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.N21.CLC.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT002.N223.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IT002.N21.CLC.1
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
IT003.N22.CNVN.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT002.N23.CNVN.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IS201.N21.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Võ Đình Kha
MKTG5883.N21.CTTT.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Vĩnh Khiêm
IT002.N222.1
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT004.N21.CLC.1
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Võ Viết Đạt
NT106.N22.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
IT003.N211.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
NT532.N21.CTTT.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
IT003.N219.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT002.N221.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1CE103.N21.MTCL.1
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT007.N22.CNCL.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CE118.N22.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
IS216.N22.HTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
NT106.N21.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.N23.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IE303.N22.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Huỳnh Văn Tín
CS4153.N21.CTTT.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trần Vĩnh Khiêm
IT012.N21.2
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nhân
IT012.N21.KHTN.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IS208.N21.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
IS201.N22.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Võ Đình Kha
IS208.N21.HTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Võ Viết Đạt
IS208.N22.HTCL.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4283.N21.CTTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Văn Như Ý
IS201.N22.HTCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT003.N29.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
DS103.N21.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Quốc Khánh
IE103.N23.CNCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Nhật Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9KHDL2022
Sĩ số: 55
- Họp lớp xét ĐRL HK1, NH 22-23 - Họp lớp định kỳ tháng 03/2023
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1IS405.N21
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
SE109.N21
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS353.N22
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2SE331.N21
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT531.N21
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT330.N21.ANTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.N23
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
SE401.N21
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
SE332.N21
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
MA005.N216
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Võ Hoàng Hưng
CE124.N22
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Hoài Nhân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.N22
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Bùi Thế Quân
MA005.N210
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Xuân Trường
MA005.N214
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.N218
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA005.N222
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Lê Sĩ Đồng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5KTMT2021 và MTCL2021
Sĩ số: 140
Họp lớp xét ĐRL và định kỳ KTMT2021 và MTCL2021 Lê Thị Phương Nhi: 0866062772
-- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.N24
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
MA005.N28
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA005.N212
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
MA005.N220
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA005.N24 - Học bù
Sĩ số: 69
Giảng viên: Nguyễn Văn Hợi
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1IT007.N21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT007.N23
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.N25
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
IT012.N21
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N22
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT007.N26
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1IT012.N24
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
CE124.N21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA006.N21
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT007.N27
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT006.N21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT012.N22
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1NT131.N21
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Lê Anh Tuấn
NT105.N21
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 2CE118.N21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE204.N22
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1MSIS4013.N21.CTTT.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS210.N22.HTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IS216.N21.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
NT219.N21.ANTT.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Tô Trọng Nghĩa
IT007.N22.ATCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
CE124.N23.MTCL.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lê Xuân Minh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MSIS4263.N21.CTTT.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS210.N21.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IS201.N23.HTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IE103.N22.CNCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Nhật Duy
IS210.N23.HTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
IT007.N22.MMCL.2
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1CS5423.N21.CTTT.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
NT209.N21.ANTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
IE103.N21.CNCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Quốc Khánh
IT003.N216.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
EC312.N21.TMCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
IE104.N21.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT118.N21.HTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
IT003.N21.CTTN.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trần Đình Khang
IT002.N22.CNVN.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
CE339.N21.1
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE334.N21.MTCL.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
IT003.N221.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1CE118.N21.MTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
NT106.N21.ANTT.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Tô Trọng Nghĩa
CSBU104.N21.KHBC.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
NT330.N21.ATCL.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2CSBU202.N21.KHBC.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Bùi Tấn Lộc
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT230.N21.ANTN.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
NT118.N22.HTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trần Hữu Phát
NT230.N21.ANTT.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Đoàn Minh Trung
IT003.N23.CNVN.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 40
Tiết 1IS405.N21.HTCL.1
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
NT213.N21.ANTT.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Ngô Khánh Khoa
IT004.N21.CTTN.1
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Minh
IT003.N21.CNVN.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Thừa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N21.HTCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT219.N21.ANTN.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Ngô Khánh Khoa
CS2133.N21.CTTT.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
IS252.N22.HTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
CSBU103.N21.KHBC.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
CE222.N22.MTCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1CS221.N21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
MA005.N26
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
MA004.N29
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
NT539.N21
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT213.N21.ANTT
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
NT534.N21.ANTT
Sĩ số: 57
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT405.N21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT204.N21.ANTT
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.N21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
CS419.N21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IS210.N22
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
CS232.N21
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
NT118.N22
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
MA005.N225
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Lê Sĩ Đồng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hCLB Open English
Sĩ số: 50
*Tên hoạt động: Weekly Meeting. * Người phụ trách: Nguyễn Huỳnh Hải Đăng - SĐT: 0866645894
-- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1SS003.N21
Sĩ số: 149
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
MA004.N25
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.N213
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.N217
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.N223
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Võ Trần An
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS003.N22
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
-- ... --
Tiết 5SE104.N23.1(HT2)
Sĩ số: 112
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 6MA004.N23
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.N27
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.N211
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.N215
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Trần Đức Thành
MA004.N219
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1IT003.N21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.N25
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT003.N29
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT003.N213
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.N217
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT003.N221
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.N22
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.N26
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.N210
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
IT003.N214
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT003.N218
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1IT003.N23
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT003.N27
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.N211
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.N215
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.N219
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.N24
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.N28
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT003.N212
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Dương Việt Hằng
IT003.N216
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT003.N220
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1MA004.N21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT012.N23
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IS252.N23
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT118.N21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
MA004.N224
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7NT219.N21.ANTT
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1CE232.N21
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
CE409.N21
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2CE410.N21
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE118.N22
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1EC312.N21.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Dương Tùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N21.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT003.N25.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Doãn Thuyên
IT007.N25.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
NT109.N21.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
IT003.N217.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tổ chức huấn luyện SV tham dự OLPGV: Nguyễn Văn Toàn, Phạm Nguyễn Trường An, Trần Đình Khang -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1MA004.N26
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.N210
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IE202.N21
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Hồ Thị Thanh Thảo
MA004.N218
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE104.N23
Sĩ số: 113
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.N24
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.N28
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.N212
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.N216
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.N225
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9KTMT
Sĩ số: 120
Họp lớp xét điểm rèn luyện
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1NT132.N21
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT105.N22
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT536.N21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT230.N21.ANTT
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT106.N22
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
NT106.N21
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
ATTT2020
Sĩ số: 70
Họp lớp định kỳ và xét ĐRL Người phụ trách: Dương Trần Trà My
NT402.N21
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT132.N22
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... -- -- ... --
Tiết 7NT209.N21.ANTT
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
NT106.N21.ANTT
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1IE303.N22
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IE105.N22
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IE103.N21
Sĩ số: 73
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE103.N22
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
MA004.N222
Sĩ số: 71
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS304.N21
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
SS006.N23
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Mỹ Kim
IE403.N22
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
 • Huỳnh Văn Tín
IE303.N22 - Học bù
Sĩ số: 72
Giảng viên: Nguyễn Văn Kiệt
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1IE229.N21.CNCL
Sĩ số: 106
Giảng viên:
 • Takashi Ninomiya
 • Huỳnh Văn Tín
SS003.N23
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
SS003.N25
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Lường Thị Phượng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2SE104.N21
Sĩ số: 125
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.N24
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Trương Thị Mai
SS003.N26
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Lường Thị Phượng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE113.N21.CNCL
Sĩ số: 155
Giảng viên:
 • Hirohisa Aman
 • Phạm Nhật Duy
 • Nguyễn Ngọc Quí
IS217.N21
Sĩ số: 105
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
EC001.N21
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
-- ... -- -- ... --
Tiết 7SE104.N22
Sĩ số: 114
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE113.N21.CNCL.1(HT2)
Sĩ số: 155
Giảng viên: Phạm Nhật Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1MA004.N22
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SS006.N25
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
SS006.N21
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Đào Văn Hân
CS313.N22
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IE402.N21
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phan Thanh Vũ
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3SS006.N22
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Nhật Minh
-- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS312.N21
Sĩ số: 53
Giảng viên:
 • Nguyễn Tất Bảo Thiện
CS431.N21
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IS402.N21
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1IE101.N21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
CS313.N21
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
CS331.N21
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2DS102.N21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE101.N22
Sĩ số: 56
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IS201.N22
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
IE106.N22
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE104.N21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS403.N21
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IE202.N22
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Hồ Thị Thanh Thảo
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1IE213.N21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
IS210.N21
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS252.N21
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5HTTT
Sĩ số: 70
Họp lớp HTTT2020 xét Điểm rèn luyện. Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 6IS208.N21
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
IS201.N21
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1DS103.N21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
IS216.N23
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
IS208.N23
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
-- ... --
Tiết 2IS334.N22
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC201.N21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EC312.N21
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EC311.N21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1SS007.N21
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Vũ Thị Thu Huyền
SS007.N23
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Chuẩn
SS007.N25
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Lâm Ngọc Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS007.N22
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Chung
SS006.N27
Sĩ số: 115
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Mỹ Kim
SS007.N24
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
SS007.N26
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Lâm Ngọc Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1SS010.N21
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS009.N25
Sĩ số: 149
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bích Cần
SS009.N21
Sĩ số: 152
Giảng viên:
 • Đàm Anh Tuấn
SS008.N25
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Hà Thị Việt Thúy
SS008.N21
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đông
Trung tâm Ngoại ngữ
Sĩ số: 35
Tổ chức thi TOEIC Quốc tế (Nghe - Đọc), Huỳnh Thị Minh Hải 0986506820
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS010.N22
Sĩ số: 156
Giảng viên:
 • Trần Thị Châu
SS009.N26
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bích Cần
SS009.N22
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Đàm Anh Tuấn
SS008.N26
Sĩ số: 149
Giảng viên:
 • Hà Thị Việt Thúy
SS008.N22
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đông
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SS010.N23
Sĩ số: 153
Giảng viên:
 • Ngô Thị Thu Hoài
SS010.N25
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thảo
SS009.N23
Sĩ số: 144
Giảng viên:
 • Trịnh Bá Phương
SS008.N23
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đông
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS010.N24
Sĩ số: 151
Giảng viên:
 • Ngô Thị Thu Hoài
SS010.N26
Sĩ số: 143
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thảo
SS009.N24
Sĩ số: 147
Giảng viên:
 • Trịnh Bá Phương
SS008.N24
Sĩ số: 150
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đông
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hHọp lớp HTTT2022.1
Sĩ số: 80
Họp lớp, Nguyễn Quốc Việt (0363358775)
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1CS112.N21
Sĩ số: 61
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS106.N21
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
CS105.N21
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
Trung tâm Ngoại ngữ
Sĩ số: 35
Tổ chức thi TOEIC Quốc tế (Nghe - Đọc), Huỳnh Thị Minh Hải 0986506820
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS112.N22
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS111.N21
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS338.N21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 7CS114.N21
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1CS117.N21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IE106.N21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
CS231.N21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1Trung tâm Ngoại ngữ
Sĩ số: 35
Tổ chức thi TOEIC Quốc tế (Nghe - Đọc), Huỳnh Thị Minh Hải 0986506820
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(27-03-2023)
Thứ 3
(28-03-2023)
Thứ 4
(29-03-2023)
Thứ 5
(30-03-2023)
Thứ 6
(31-03-2023)
Thứ 7
(01-04-2023)
Chủ nhật
(02-04-2023)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT132.N21.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT219.N21.ATCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT106.N21.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
CLB Lý luận trẻ
Sĩ số: 50
- Người phụ trách, sđt: Lê Phi Long (0327550110) - Nội dung: Tuyển Thành viên CLB Lý luận trẻ - CSVC cần hỗ trợ: Remote máy lạnh
NT106.N23.MMCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT536.N21.MMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT132.N23.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT532.N21.MMCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Lê Anh Tuấn
NT531.N21.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
EC001.N21.TMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
NT332.N21.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Hoàng Phước
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hCLB Lý luận trẻ
Sĩ số: 20
- Người phụ trách, sđt: Lê Phi Long (0327550110) - Nội dung: Tuyển Thành viên CLB Lý luận trẻ - CSVC cần hỗ trợ: Remote máy lạnh
KH&KTTT
Sĩ số: 50
Họp đầu khóa BHT
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 25
Người phụ trách: Trần Ngọc Hậu; sdt: 0868009253; Nội dung: Họp Ban TT&SK Đoàn khoa MMT&TT;
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1NT121.N21.MMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... --
Tiết 2NT219.N21.ANTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT230.N21.ANTN
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT106.N21.ANTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT209.N21.ANTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Đỗ Thị Thu Hiền
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MMT
Sĩ số: 30
Họp xét điểm rèn luyện với CVHT Nguyễn Ngọc Tự (84058)
NT213.N21.ANTN
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
CE410.N21.MTCL
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
SE221.N21.CLC
Sĩ số: 1
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8NT334.N21.ANTN
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Thị Mỹ Hạnh
-- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hĐoàn khoa MMT&TT
Sĩ số: 25
Người phụ trách: Nguyễn Đức Tài; sdt: 0395955049; Nội dung: Họp Ban Thiết kế Đoàn khoa MMT&TT;
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1IT002.N21.CNVN
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
NT132.N22.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT334.N21.ATCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT402.N21.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT118.N21.HTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
NT405.N21.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT533.N21.MMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
NT534.N21.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT133.N21.ATCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
EC214.N21.HTCL
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
SE400.N21
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 7NT330.N21.ATCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C107 (PM - học tiếng Nhật)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN05.N12.CNCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
JAN05.N14.CNCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN05.N11.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT003.N21.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IS208.N23.HTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
IT002.N21.CTTN
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT012.N21.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Vũ Đức Lung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT219.N22.ATCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Tự
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4Khoa MMT&TT
Sĩ số: 35
Họp lớp CVHT - ATTN2022 Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.N21.CTTN
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT004.N21.CTTN
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Mai Văn Cường
IS201.N21.HTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IE103.N21.CNCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
IS336.N21.TMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IE103.N22.CNCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5MMT&TT
Sĩ số: 65
Họp lớp và CVHT MMTT2022.3
-- ... -- -- ... --
Tiết 6IS334.N22.TMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
SE114.N23.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hMMT&TT
Sĩ số: 65
Họp lớp và CVHT MMTT2022.3
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.N22.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lợi
IT002.N26.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Quan Chí Khánh An
IT002.N210.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.N214.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
IT002.N218.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lợi
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.N21.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.N25.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.N29.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Tô Trọng Nghĩa
IT002.N213.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
IT002.N217.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Quan Chí Khánh An
IS252.N21.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IE101.N21.CNCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IS336.N22.TMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
CS116.N21.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IS336.N22.TMCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT118.N22.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
Khoa MMT&TT
Sĩ số: 70
Họp lớp định kỳ; họp lớp xét điểm rèn luyện.
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT105.N22.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Thái Huy Tân
IS217.N21.HTCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IE106.N22.CNCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hKhoa MMT&TT
Sĩ số: 63
Họp lớp CVHT - MMTT2022.2 - Nguyễn Văn Bảo
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.N21
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SS004.N22
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
SS004.N23
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
SS004.N24
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.N25
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Lê Bảo Uyên
SS004.N26
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Lưu Đức Phong
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1SE101.N21
Sĩ số: 108
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT005.N21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
SE346.N21
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.N21.HTCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT007.N21.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IT007.N23.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IT007.N21.MMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
ENG03.N220
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... --
Tiết 2CE339.N21
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.N21.CLC
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
NT522.N21.ATCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.N21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.N22.CNCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IS336.N21.TMCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Đức Huy
IT007.N22.ATCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS004.N22.CLC
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE103.N22.MTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
CE118.N22.2
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nhân
IE221.N22.CNCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
CE118.N23.MTCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Tạ Trí Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE224.N21.MTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
IT002.N21.CNVN.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
CE118.N21.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Nhân
CE232.N21.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT007.N21.MMCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
CE103.N23.MTCL.1
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1EC331.N21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
EC335.N21
Sĩ số: 62
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
EC208.N21
Sĩ số: 60
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC003.N21
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
IS216.N21
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS334.N21
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C206 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA005.N22.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Võ Thị Bích Trâm
IS334.N21.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IT003.N21.CLC
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT007.N22.MMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT109.N21.MMCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Mạnh Hùng
NT106.N22.ATCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.N21.MTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Trí
MA005.N23.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Võ Hoàng Hưng
SE114.N23.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
NT534.N21.ANTN
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C208 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.N21.CLC
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
PH002.N21.CLC
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.N23.CNVN
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
ENG02.N212
Sĩ số: 8
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT209.N21.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT012.N22.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS216.N21.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
NT118.N22.1
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT012.N24.2
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IT007.N23.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IT012.N23.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IS216.N23.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C210 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MSIS4263.N21.CTTT
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
MSIS3303.N21.CTTT
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IT002.N22.CNVN
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
MA005.N22.CNVN
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Mai Thành Long
ENG03.N214
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.N21.CNVN
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Bùi Thế Quân
IT003.N22.CNVN
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.N24.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
IT002.N28.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Quyền
IT002.N212.1
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
IT002.N216.1
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
IT002.N220.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
NT332.N21.MMCL.1
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.N23.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
IT002.N27.1
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Quan Chí Khánh An
IT002.N211.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
IT002.N215.1
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Trần Thị Hồng Yến
IT002.N219.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Đặng Việt Dũng
IS208.N23.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Tạ Việt Phương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C212 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS4153.N22.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
IT003.N21.CNVN
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
MA005.N23.CNVN
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Phùng Minh Đức
IS210.N23.HTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
ENG04.N21.CLC
Sĩ số: 10
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT106.N21.MMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE118.N21.MTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Trần Xuân Phước
CS4153.N21.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
IT002.N23.CNVN
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
IE303.N23.CNCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C214 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IE204.N21.CNCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
IS353.N22.HTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IE303.N21.CNCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4MMT&TT
Sĩ số: 90
Nguyễn Khánh Thuật - thuatnk@uit.edu.vn - Họp lớp CVHT MMCL2020
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC335.N21.TMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IE101.N22.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IE101.N23.CNCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IE106.N23.CNCL
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C216 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IEM4733.N21.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MSIS4263.N22.CTTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
CE103.N23.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
-- ... --
Tiết 2NT532.N22.CTTT
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
NT209.N22.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE124.N21.MTCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IEM4733.N22.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
CE118.N22.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
MSIS405.N21.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
CE118.N23.MTCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE124.N23.MTCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C218 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MSIS4013.N21.CTTT
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
ACCT5123.N21.CTTT
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IE204.N22.CNCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT532.N22.CTTT - Học bù
Sĩ số: 32
Giảng viên: Lê Trung Quân
MSIS4013.N22.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MSIS3303.N22.CTTT
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
ACCT5123.N22.CTTT
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS4283.N21.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
MSIS3033.N22.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
CS5423.N21.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
IE221.N21.CNCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Phạm Nguyễn Phúc Toàn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4283.N22.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
CS5423.N22.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IE221.N23.CNCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Phúc Toàn
IS252.N21.HTCL.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS3303.N21.CTTT.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IE103.N22.1
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
 • Phạm Nhật Duy
CE124.N22.MTCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT002.N21.CTTN.1
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Vũ Tuấn Hải
IE303.N21.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Huỳnh Văn Tín
 • Nguyễn Ngọc Quí
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C305 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS3653.N22.CTTT
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Hoàng Anh
MSIS405.N22.CTTT
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
IE106.N21.CNCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS216.N21.HTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS216.N22.HTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS201.N21.HTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C306 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS2133.N22.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
STAT4033.N22.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
CS3653.N21.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT532.N21.CTTT
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG02.N22.CLC
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS2133.N21.CTTT
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
STAT4033.N21.CTTT
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C307 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT106.N22.MMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
NT230.N21.ATCL
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT204.N21.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
CS111.N21.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 44
Giảng viên: Trịnh Quốc Sơn
NT213.N21.ATCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT131.N21.MMCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT105.N21.MMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C308 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE224.N21.MTCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Quốc Hùng
CE124.N22.MTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
CE232.N21.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
CE334.N21.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
CE222.N22.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Trần Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.N21.MTCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
CE103.N22.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Trí Nhựt
CE222.N21.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Trần Xuân Phước
SE104.N28.CLC
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C309 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1SE104.N22.PMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
EC331.N21.TMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT230.N22.ATCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4MMT-TT
Sĩ số: 80
Họp lớp định kỳ
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS231.N21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE104.N23.PMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
EC312.N21.TMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS231.N21.KHTN.1(HT2)
Sĩ số: 30
Giảng viên: Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C310 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EC208.N21.TMCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IS353.N21.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS210.N21.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4EC311.N21.TMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS405.N21.HTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IS208.N21.HTCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IS402.N22.HTCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IS210.N22.HTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C311 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1IS216.N23.HTCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
EC003.N21.TMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
IE103.N23.CNCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS403.N21.HTCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
 • Nguyễn Minh Nhựt
SE330.N21.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
CS106.N21.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
SE330.N21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9CS106.N21.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 47
Giảng viên: Lương Ngọc Hoàng
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C312 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.N21.HTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
EC201.N21.TMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IS208.N22.HTCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Việt
SE405.N21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS252.N22.HTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
EC003.N22.TMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9EC311.N22.TMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Trần Văn Hải Triều
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C313 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS111.N21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS112.N23.KHCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS112.N22.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS111.N22.KHCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS523.N21.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS112.N21.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C314 (CLC)
Sức chứa : 80
Tiết 1CS232.N21.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IS217.N22.HTCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
CS231.N21.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS117.N21.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS511.N21.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS231.N21.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 47
Giảng viên: Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS232.N22.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS231.N22.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IS201.N23.HTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS403.N22.HTCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
 • Nguyễn Thị Viết Hương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS231.N22.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 46
Giảng viên: Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE104.N21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE113.N21.PMCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.N24.CLC
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE102.N21.PMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5SE104.N21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 46
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE113.N21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.N24.CLC.1(HT2)
Sĩ số: 49
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 6SE113.N22.PMCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE114.N21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10SE113.N22.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 17
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE114.N21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C316 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE101.N22.PMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE101.N21.PMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE400.N21.PMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... --
Tiết 2SE104.N25.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE405.N22.PMCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE101.N23.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE401.N21.PMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE400.N22.PMCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Trịnh Đông
-- ... --
Tiết 7SE104.N26.CLC
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
-- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
C318 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE346.N21.PMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE346.N22.PMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE332.N21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
SE109.N21.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE332.N23.PMCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
SE109.N22.PMCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.N27.CLC
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
CE213.N21.MTCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
SE331.N21.PMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Hằng
SE346.N23.PMCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
SE330.N22.PMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(27-03-2023)
Thứ 3
(28-03-2023)
Thứ 4
(29-03-2023)
Thứ 5
(30-03-2023)
Thứ 6
(31-03-2023)
Thứ 7
(01-04-2023)
Chủ nhật
(02-04-2023)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.N21.CTTT
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Jonathan Bais
ENG04.N22.CTTT
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Jonathan Bais
ENG04.N21.CTTT
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 2ENG03.N22.CLC - Học bù
Sĩ số: 19
Giảng viên: Nguyễn Nữ Huyền Trang
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG04.N22.CTTT
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
CSBU014.N21.KHBC
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
ENG04.N21.CTTT
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
JAN02.N24.CNVN.1
Sĩ số: 29
ENG04.N22.CTTT
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CS222.N21.KHCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
MATH2144.N21.CTTT.1
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
EC335.N22.TMCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
ENGL1213.N22.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
CSBU106.N21.KHBC
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.N21.CLC
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
ENGL1213.N21.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1ENGL1213.N22.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4Lớp CTTT2022 - Họp lớp
Sĩ số: 60
Họp lớp tháng 3, xét ĐRL HK1
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENGL1213.N21.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
MATH2144.N21.CTTT
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Hợi
CSBU104.N21.KHBC
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
PHYS1114.N21.CTTT
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1NT005.N21.MMCL
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2CSBU009.N21.KHBC
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
JAN08.N15.CNCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CSBU010.N21.KHBC
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
CSBU011.N21.KHBC
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Lê Hoàng Anh
JAN08.N14.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1ENGL1213.N21.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
CSBU015.N21.KHBC
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PHYS1114.N21.CTTT - Học bù
Sĩ số: 43
Giảng viên: Phan Bách Thắng
ENGL1213.N22.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
CSBU015.N21.KHBC.1 - Học bù
Sĩ số: 15
Giảng viên: Bùi Thanh Bình
CS3653.N21.CTTT.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1CS105.N21.KHCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CS338.N21.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CS331.N21.KHCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS114.N21.KHCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CS331.N21.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 40
Giảng viên: Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS419.N21.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS105.N22.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS3033.N21.CTTT
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CSBU203.N21.KHBC
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Phan Xuân Thiện
CSBU103.N21.KHBC
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Bình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2CSBU202.N21.KHBC
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Bùi Tấn Lộc
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS254.N21.TMCL
Sĩ số: 4
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
CSBU013.N21.KHBC
Sĩ số: 8
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
JAN08.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MKTG5883.N22.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Phan Thành Trung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1IE202.N22.CNCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Hồ Thị Thanh Thảo
IE221.N23.CNCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
 • Phạm Nguyễn Phúc Toàn
IS201.N22.HTCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IE202.N21.CNCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Hồ Thị Thanh Thảo
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5Khoa KH&KTTT
Sĩ số: 60
Sinh hoạt lớp KHDL2021
-- ... -- -- ... --
Tiết 6MKTG5883.N21.CTTT
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đinh Quang Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13hKH&KTTT
Sĩ số: 60
Sinh hoạt lớp KHDL2021
Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin
Sĩ số: 50
Họp ĐRL, Nguyễn Tấn Cầm, 0909332547
-- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN05.N11.CNCL
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N13.CNCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N11.CNCL.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
JAN05.N13.CNCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN05.N12.CNCL
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.N13.CNCL.1
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN05.N14.CNCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN02.N24.CNVN
Sĩ số: 29
JAN08.N11.CNCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
JAN02.N22.CNVN.1
Sĩ số: 29
JAN05.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN05.N12.CNCL.1
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN08.N13.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN05.N15.CNCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Quốc Khánh
JAN08.N12.CNCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN02.N21.CNVN.1
Sĩ số: 29
JAN08.N11.CNCL.1
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN05.N15.CNCL.1
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN02.N23.CNVN
Sĩ số: 30
JAN08.N14.CNCL
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Suzuki Shin
JAN02.N21.CNVN.1
Sĩ số: 29
JAN02.N23.CNVN.1
Sĩ số: 30
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN05.N14.CNCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Lê Thị Hậu
JAN08.N13.CNCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Hirayama Junko
JAN08.N12.CNCL.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
JAN02.N22.CNVN.1
Sĩ số: 29
JLPT N2Học ôn N2 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN02.N21.CNVN
Sĩ số: 29
JAN02.N24.CNVN.1
Sĩ số: 29
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN02.N22.CNVN
Sĩ số: 29
JAN02.N23.CNVN.1
Sĩ số: 30
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1Văn Phòng Đoàn
Sĩ số: 200
Tổ chức Chương trình Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Cán bộ Đoàn - Hội và Chương trình Lễ Kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Văn Phòng Đoàn
Sĩ số: 200
Tổ chức Chương trình Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Cán bộ Đoàn - Hội và Chương trình Lễ Kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --

SÂN - PHÒNG HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(27-03-2023)
Thứ 3
(28-03-2023)
Thứ 4
(29-03-2023)
Thứ 5
(30-03-2023)
Thứ 6
(31-03-2023)
Thứ 7
(01-04-2023)
Chủ nhật
(02-04-2023)
Phòng Bóng Bàn
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Chuyền
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Rổ
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Bóng Đá
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Cầu Lông (USSH)
Sức chứa : 70
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --
Sân Võ Thuật
Sức chứa : 60
Tiết 1 -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... --