Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(01-05-2017)
Thứ 3
(02-05-2017)
Thứ 4
(03-05-2017)
Thứ 5
(04-05-2017)
Thứ 6
(05-05-2017)
Thứ 7
(06-05-2017)
Chủ nhật
(07-05-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.H22.PMCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT008.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE212.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
-- ... -- IT002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4HT2: SE310.H21.PMCL.1 - Nguyễn Vĩnh KhaGV: Nguyễn Vĩnh Kha - SE310.H21.PMCL.1 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... -- -- ... -- IT007.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CS1113.H21.CTTT.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE119.H21.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H22.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
PH002.H24.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
CE221.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.2Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H27.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.H21.2Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS208.H21.HTCL.2Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
PH002.H23.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
PH002.H25.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IS201.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT007.H24.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- -- ... -- NT216.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H21.2Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
-- ... -- IT007.H23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT003.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT007.H25.2Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IS207.H23.2Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- EN005.H21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
-- ... -- -- ... -- MA002.H26.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa CNPMDay LT NMCNPM - CLC GV: NGUYEN CONG HOAN -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- MA002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- MSIS3303.H22.CTTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- SE330.H22.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS4273.H22.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT003.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- CS2433.H21.CTTT.1Giảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C101 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- EN004.H22.CLCGiảng viên: IS201.H22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MATH2153.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- KHTN2013Ôn thi TOEIC 600 - SV lớp KHTN2013. -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- IS211.H11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- NT119.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- NT330.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107
Sức chứa : 100
Tiết 1SE405.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE330.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- CS106.H21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
SE214.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT101.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
SS004.H22Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SS004.H23Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
SS004.H25Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE401.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE106.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS113.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS106.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- CS106.H22 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT204.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IT003.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
PHYS1214.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2CS2433.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- CS1113.H21.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS519.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1SE104.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
PH002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- IT002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IS208.H21Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
EC335.H21Giảng viên: -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT009.H24Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT008.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT003.H21.CTTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
IS208.H22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS4263.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT002.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IS201.H24.2 - Học bùGiảng viên: Huỳnh Nguyễn Khắc Huy -- ... -- IS201.H25.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3MSIS4013.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- IT007.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- IT002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT008.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H25.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IS210.H21.1Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
(HT2): SE325.H22.1GV: Thái Thụy Hàn Uyển, Chuyên đề J2EE, tiết 123 ngày 01/03, 19/04, 03/05IT008.H22.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
-- ... -- IS207.H22.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H210.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
SE330.H22.2Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
IT008.H21.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE330.H21.2Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112
Sức chứa : 100
Tiết 1SE106.H22Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS405.H21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT008.H21Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE330.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT006.H21Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
SE310.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT532.H11.ANTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- NT534.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS335.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE104.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS353.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- SE310.H22Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- PH002.H27Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IS334.H23Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
NT334.H21.1 - Pháp chứng kỹ thuật sốThực hành HT2CS419.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- IT009.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- SS003.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
SE102.H23Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H26Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IS105.H22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- CS414.H21Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SE214.H22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- NT330.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
IT009.H23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn ToànIT009.H23 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Toàn -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- MA005.H25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IS405.H21Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
CS406.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE325.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT211.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IE402.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
NT216.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.H22Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H24Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H26Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H210Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- SE214.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
PH002.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
ENGL1213.H21.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.H23.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- MSIS3303.H22.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS4273.H22.CTTTGiảng viên: IT003.H26.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... -- IT007.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- MSIS3303.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- NT534.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT130.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT002.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT002.H210Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H26Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.H212Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H22Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT002.H28Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT303.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE215.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT002.H27Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H211Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT402.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H211Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H26Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT003.H22Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE313.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
NT531.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
IS211.H22 - Học bùGiảng viên: Thái Bảo Trân -- ... -- NT209.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H210Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT003.H25Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
IT003.H212Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT003.H23Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- CE119.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- IT008.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- IT003.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT106.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- HT2: SE102.H23.1 - Thái Hải DươngGV: Thái Hải Dương, Nhập môn phát triển game, tiết 23 ngày 03/03; 14/04; 05/05 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE119.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
NT119.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.H21Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
EC302.H21Giảng viên: IS201.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
IS232.H21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS216.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- EN004.H23 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- IS254.H21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- NT204.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- NT216.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- IT007.H22.CTTN.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IS254.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
EN004.H21Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
NT132.H21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS207.H22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- CE221.H21Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN004.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT004.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IT002.H211.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
IT002.H26.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
-- ... -- IT002.H23.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- IT002.H212.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IS105.H22.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- IT002.H22.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT118.H21.2Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IS207.H21.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- NT531.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT130.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CE107.H21.2Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS216.H21.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
NT109.H22.2Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.H23Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.H25Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN005.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN005.H29Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H211Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN005.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
EN005.H24Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EN005.H26Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H28Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN005.H210Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN005.H212Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H21Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
SE104.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
EN006.H24Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- EN002.H21Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE301.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
EN006.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... -- -- ... -- IE403.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
EN004.H24Giảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IS252.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- IS211.H22Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC001.H21Giảng viên: -- ... -- IS210.H21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- EC301.H21Giảng viên:
 • Đoàn Xuân Huy Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS334.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
IS217.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- CS113.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- PH002.H27.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT008.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE104.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- IT007.H21.CLCGiảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
MA005.H22.CTTNGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- CE105.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
IT007.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IT003.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE107.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT003.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CE222.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IS201.H22.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H21Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
IT007.H23Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
PH002.H25Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT007.H25Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- IE102.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... -- SE331.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H22Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.H24Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H24Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
PH002.H26Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT007.H26Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- MA002.H21Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H23Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H25Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H27Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IS208.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IE101.H21Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS113.H22Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA002.H22Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H210Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H28Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IT002.H27.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(HT2): SE325.H21.1GV: Thái Thụy Hàn Uyển, Chuyên đề J2EE, tiết 123 ngày 02/03, 20/04, 04/05NT204.H21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT132.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- EC302.H21.1Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- NT330.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT119.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- MA004.H21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS226.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
IE303.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
CS231.H21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS336.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS324.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS217.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS316.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS324.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngCS226.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H25.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H210.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H27.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.H212.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT003.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H26.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H211.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... -- IT003.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- NT211.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
CE105.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT132.H23.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
IT003.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IE204.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
IS252.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- CE212.H21.1Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- IE204.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
CE315.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
NT131.H21.ANTT - Học bùGiảng viên: Trần Hồng NghiSS002.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
IS207.H23Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- NT106.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
NT334.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.H22Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT131.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- NT130.H21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
EC001.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- NT204.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT532.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1CE107.H21Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE107.H22Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
NT104.H22Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
SS002.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
-- ... -- CE212.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SS003.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
-- ... -- CE101.H21 - Học bùGiảng viên: Trịnh Lê Huy -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE101.H21Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
NT104.H21Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
CE105.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
NT132.H23Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
SE325.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.2
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- SE104.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
-- ... -- IT007.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT007.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- SS004.H23.CLCGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- MA005.H22.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT007.H24.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
MA005.H24.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT002.H24.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vĩnh Kha -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE104.H22.PMCLGiảng viên: -- ... -- MA005.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- MA005.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- CS2433.H21.CTTT - Học bùGiảng viên: Phạm Hoàng Anh -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 42
Tiết 1IT002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- EN005.H24.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H21.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.H21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
MA002.H23.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H24.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT003.H24.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 42
Tiết 1MA002.H21.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
CE101.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CE101.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4MA002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- MA005.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA002.H22.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
PH002.H22.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
EN005.H22.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- SS004.H24.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- NT534.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- MSIS4263.H21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- CE315.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- CE315.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IS208.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- MSIS3303.H21.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS004.H22.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- MA002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H21.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 42
Tiết 1EN006.H21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT003.H22.CLCGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- NT216.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE104.H23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CS106.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- PH002.H24.CLCGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- CS217.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS4523.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- SE325.H21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- IT007.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.H25.CLCGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
PH002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS3653.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IT008.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT002.H27.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT008.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
MA002.H27.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H26.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- MA002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H22Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
PHYS1214.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT007.H22.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CS4243.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT002.H24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4273.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Lam Sơn
IT007.H22.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- CS3653.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Minh Mẫn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE106.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... -- CE212.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
SE330.H21.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CS226.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.H22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
CS231.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- SE331.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
MSIS4013.H21.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT106.H21.ANTNGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- CE222.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
SE310.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- NT130.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IS105.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.H22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- SE328.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1IS207.H21.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- IS232.H21.HTCLGiảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS314.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- -- ... -- IS403.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.1
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- PH002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
MATH2153.H21.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Quang Vũ
PH002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE320.H21.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE313.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CE105.H21.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Đức Anh Vũ
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1SE109.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- SE109.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- CE107.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IS201.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- SE330.H22.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1SS001.H21Giảng viên: SS001.H22Giảng viên: SS001.H23Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- NT119.H21.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MA004.H22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
SS002.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- SS003.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- SE400.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- NT132.H22Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
IS201.H25Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --