Skip to content Skip to navigation

Đào Tạo Từ Xa

Các thông báo dành cho hệ đào tạo từ xa qua mạng của trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin.

Thông báo tuyển sinh hệ Từ xa qua mạng năm 2016

     Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-ĐHQG ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG.HCM về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh hệ không chính quy năm 2016, trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo Cử nhân công nghệ thông tin Hệ từ xa qua mạng tin học viễn thông năm 2016.

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên được quyền đăng ký dự tuyển vào hệ đại học này theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Quy chế xét tuyển:

Thông báo tuyển sinh hệ Từ xa qua mạng năm 2015.

1. Đối tượng tuyển sinh:
Người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên được quyền đăng ký dự tuyển vào hệ đại học này theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Quy chế xét tuyển:
Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng của ĐHQG-HCM ban hành kèm theo quyết định số 1561/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc ĐHQG.HCM.
3. Hình thức học tập:

Trang