Skip to content Skip to navigation

Danh sách các đối tượng khai báo trong lý lịch sinh viên

01-TS: Công dân VN có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số
02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen
03-TB: Thương binh, người  có giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh
03-BB: Bệnh binh, người  có giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh
03-QNCA: Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, xuất ngũ được cử đi học (phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1, và từ 18 tháng trở lên)
04-LS: Con liệt sĩ