Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học Thứ 6, ngày  21/12/2018 ;MA006.J18; SS002.J13; SS003.J13

P.ĐTĐH - BQLCS Thông báo Thứ 6, ngày  21/12/2018 giảng đường 1 diễn ra chương trình "tự hào tuổi trẻ UIT" và chương trình "tuyên dương tuổi trẻ UIT" 2018. Sự kiện có sử dụng âm thanh với công suất lớn sẽ gay ảnh hưởng đến các lớp học tại giảng đường 2, 3.

Vì vậy, Ban QLCS chuyển các lớp học tại các GĐ2, GĐ3 ngày 21/12/18 sang học tại tòa nhà C, cụ thể như sau:
- Lớp MA006.J18 (tiết 6,7,8 ) chuyển sang phòng C308
- Lớp SS002.J13 (tiết 1,2,3) chuyển sang phòng C305 
- Lớp SS003.J13 (tiết 4,5) chuyển sang phòng C306
Ban QLCS đã book phòng cho các lớp chuyển trên hệ thống sử dụng phòng.
 
Trận trọng.