Skip to content Skip to navigation

Chuyển phòng học lớp CE316.J11 , SE100.J11 , IS251.J12

Để sử dụng hợp lý quỹ phòng và tiết kiệm điện năng nhà trường, P.ĐTĐH sắp xếp dời phòng học đối với lớp như sau:

- CE316.J11 chuyển sang học tại phòng C208

- SE100.J11 chuyển sang học tại phòng C114

- IS251.J12 chuyển sang học tại phòng C208

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH