Skip to content Skip to navigation

Lịch thi cuối kỳ môn IT007.O21.LT học kỳ 2 năm học 2023-2024 lớp Liên thông chính quy khóa 2023

Chào các bạn,

P.ĐTĐH gửi các bạn lịch thi cuối kỳ như sau:
STT Tên MH Mã lớp Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi
1 Hệ điều hành IT007.O21.LT 06-07-2024 7 Tối ITC-A.309

Trân trọng.