Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa 2017

Căn cứ nội dung liên kết với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh-ĐHQG-HCM, P.ĐTĐH gửi thông báo về việc trên như sau:

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn GDQP và AN, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 06/11/2017 – 01/12/2017.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

Trang