Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo Về việc thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho 02 kỹ năng Nói-Viết đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2014, 2015

Phòng Đào tạo Đại học thông báo việc thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho 02 kỹ năng Nói-Viết đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2014, 2015 trong file đính kèm.

Trân trọng

Thông báo thời gian xét chuẩn quá trình về ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2015

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian xét chuẩn quá trình về ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2015 trong file đính kèm.

Trân trọng

 

Trang