Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.L11) ngày 09/09/2020

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.L11
Phòng : B6.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 09/09/2020

Thông báo nghỉ lớp Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.L11) ngày 07/09/2020

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.L11
Phòng : B3.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 07/09/2020

Trang