Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.L11) ngày 16/09/2020

CBGD : Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.L11
Phòng : B6.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 16/09/2020

Trang