Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.M11.1) ngày 10/12/2021

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112)
Lớp : CS112.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 10/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.M11.1) ngày 03/12/2021

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112)
Lớp : CS112.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 03/12/2021

Thông báo nghỉ lớp Giới thiệu ngành Thương mại Điện tử (EC005.M11) ngày 26/11/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Giới thiệu ngành Thương mại Điện tử (EC005)
Lớp : EC005.M11
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 26/11/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M12.1) ngày 06/12/2021

CBGD : Đỗ Hoàng Hiển
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.M12.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 06/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M12.1) ngày 06/12/2021

CBGD : Đỗ Hoàng Hiển
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.M12.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 06/12/2021

Trang