Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù ONLINE Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358.M11) ngày 02/12/2021

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358)
Lớp : SE358.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 02/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358.M11) ngày 25/11/2021

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Quản lý dự án Phát triển Phần mềm (SE358)
Lớp : SE358.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 25/11/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệu (DS310.M11.1) ngày 23/11/2021

CBGD : Nguyễn Đức Vũ
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệu (DS310)
Lớp : DS310.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 23/11/2021

Trang