Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo "Về các mốc thời điểm thu học phí và xử lý nợ học phí đối với sinh viên chính quy trong học kỳ 1 năm học 2020-2021"

P.ĐTĐH thông báo đến sinh viên chính quy nội dung "Về các mốc thời điểm thu học phí và xử lý nợ học phí đối với sinh viên chính quy trong học kỳ 1 năm học 2020-2021" trong file đính kèm.

Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- Thời gian nhận đơn: từ 08g00 ngày 17/7/2020 đến 16g00 ngày 31/7/2020.

- Nơi nhận: Sinh viên các lớp thuộc chương trình đại trà nộp tại phòng ĐTĐH (A.120)

Trang