Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù ONLINE Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005.M11) ngày 23/11/2021

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005)
Lớp : SE005.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 3 , ngày 23/11/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11.1) ngày 22/11/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 22/11/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11.1) ngày 10/12/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 10/12/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11.1) ngày 26/11/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 26/11/2021

Thông báo học bù ONLINE Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213.M11) ngày 03/12/2021

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp (EC213)
Lớp : EC213.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 03/12/2021

Trang