Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005.N11) ngày 06/01/2023

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005)
Lớp : NT005.N11
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 06/01/2023

Trang