Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531.K21) ngày 11/07/2020

CBGD : Nguyễn Khánh Thuật
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531)
Lớp : NT531.K21
Phòng : B1.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 11/07/2020

Thông báo nghỉ lớp Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531.K21) ngày 07/07/2020

CBGD : Nguyễn Khánh Thuật
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531)
Lớp : NT531.K21
Phòng : B1.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 3 , ngày 07/07/2020

Trang