Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335.M11) ngày 15/11/2021

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335)
Lớp : EC335.M11
Phòng : B6.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 15/11/2021

Trang