Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù ONLINE Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.M11) ngày 14/12/2021

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/12/2021

Thông báo học bù ONLINE Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.M12) ngày 15/12/2021

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.M12
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 15/12/2021

Trang