Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông báo chuyển phòng học lớp Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326.G21) và Ngôn ngữ học máy tính (CS226.G21)

Phòng Đào tạo thông báo chuyển phòng học lớp Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Ngôn ngữ học máy tính  của thầy Nguyễn Tuấn Đăng như sau:

Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên(CS326.G21) sang GĐ3

Ngôn ngữ học máy tính (CS226.G21) sang Phòng C311

 

Thông báo thay đổi phòng học 2 lớp IT001.G12.PMCL và MA004.G11.PMCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo 2 lớp IT001.G12.PMCL (GV. Phạm Thi Vương) và MA004.G11.PMCL (GV. Vũ Thanh Nguyên) thay đổi phòng học, cụ thể như sau:

Lớp IT001.G12.PMCL (Phạm Thi Vương) từ phòng C108 chuyển sang phòng E42.

Lớp MA004.G11.PMCL (Vũ Thanh Nguyên) từ phòng E42 chuyển sang phòng C108.

Bắt đầu từ ngày 03/12/2015.

Thông báo về việc chuyển các lớp học ở phòng A106 lên phòng A315

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo các lớp học ở phòng A106 chuyển lên phòng A315 - Tòa nhà A từ ngày 16/11/2015.

Cụ thể các lớp sau:

ADENG1.G11.CTTT, Tiếng Anh tăng cường 1, Thứ 5, Tiết 1234

ENGL1113.G11.CTTT, Tiếng Anh I, Thứ 3, Tiết 678

IT009.G11.CTTT, Giới thiệu ngành, Thứ 5, Tiết 67

Trang