Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Chuyển Phòng Thực Hành HT2: SE215.G12.1; SE104.G12.1

Do bị trùng phòng C212 với lớp HT1, PĐT thông báo với GV và SV chuyển phòng hai lớp TH2 :
 
1) Chuyển lớp SE215.G12.1 GV Nguyễn Phương Anh, GV Thái Hải Dương môn học Giao tiếp người máy (Tiết 67 - ngày 15/10; 29/10; 10/12) từ PM C212 sang PM C207
 

2) Chuyển lớp SE104.G12.1 GV Vũ Minh Sang môn học Nhập môn công nghệ phần mềm (Tiết 678 - ngày 15/10; 26/11; 24/12) từ PM C212 sang PM A217

Trang