Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông Báo Đổi Phòng Học Hk2 Năm Học 2016-2017

Theo đề nghị Ban quản lý cơ sơ, được sự đồng ý của lãnh đạo P.ĐTĐH, P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học các lớp sau.

SE313.H21 Chuyển sang học phòng C206,

IS334.H22 Chuyển sang học phòng C216,

CS113.H22 Chuyển sang học phòng  C306,

SE104.H26 Chuyển sang học phòng C113,

MA004.H21 Chuyển sang học phòng  C308,

SS004.H23 Chuyển sang học phòng C112,

IS353.H21  Chuyển sang học phòng C112,

IT009.H23 Chuyển sang học phòng C113,

SS002.H23 Chuyển sang học phòng GĐ2,

SS003.H23 Chuyển sang học phòng GĐ2,

Thông Báo Đổi Phòng Lớp: PH002.H24.1 và PH002.H24.2; IT005.H21.1; CE119.H21.1 và CE119.H21.2

1. Lớp Nhập môn mạch số sáng thứ 5 ( PH002.H24.1 và PH002.H24.2) phòng hiện tại A217 - Đổi sang  (A213).

2. Lớp IT005.H21.1 của Cô Bùi Thị Thanh Bình (A213) Đổi sang A217

3. Lớp Kiến Trúc Máy Tính CE119.H21.1 và CE119.H21.2 phòng hiện tại là C310 - Chuyển sang lớp A213.

Chuyển lớp học GĐ1, GĐ2 chuẩn bị cho "lễ phát bằng tốt nghiệp"

Thứ 6 tuần này (16/12) Lễ phát bằng tốt nghiệp diễn ra tại GĐ1 và GĐ2 nên phải chuyển các lớp học tại GĐ1 và GĐ2 sang các phòng học khác như sau: 

- Lớp CS315.H11. GV. Hồ Long Vân, tiết 6 - 8 tại GĐ1 chuyển sang phòng học C108 (đã báo với GV và được GV đồng ý).

- Lớp SS002.H12, tiết 1-3 GĐ2 chuyển sang GĐ3

- Lớp SS003.H12, tiết 4,5 GĐ2 chuyển sang GĐ3

- Lớp CS410.H11 GĐ2 sang C308, tiết 1-3, vào thứ 7 (ngày 17/12)

 

Trang