Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Phòng Học Hk2 Năm Học 2016-2017

Theo đề nghị Ban quản lý cơ sơ, được sự đồng ý của lãnh đạo P.ĐTĐH, P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học các lớp sau.

SE313.H21 Chuyển sang học phòng C206,

IS334.H22 Chuyển sang học phòng C216,

CS113.H22 Chuyển sang học phòng  C306,

SE104.H26 Chuyển sang học phòng C113,

MA004.H21 Chuyển sang học phòng  C308,

SS004.H23 Chuyển sang học phòng C112,

IS353.H21  Chuyển sang học phòng C112,

IT009.H23 Chuyển sang học phòng C113,

SS002.H23 Chuyển sang học phòng GĐ2,

SS003.H23 Chuyển sang học phòng GĐ2,

SS002.H21 Chuyển sang học phòng C312,

SS003.H21 Chuyển sang học phòng C312,

IE303.H21 Chuyển sang học phòng C308, 

MA002.H210 Chuyển sang học phòng C306,

EC301.H21 Chuyển sang học phòng C216,

SS002.H22 Chuyển sang học phòng  C311,

SS003.H22 Chuyển sang học phòng C113,

CS406.H21 Chuyển sang học phòng C114,

SE214.H22 Chuyển sang học phòng C113,

SE325.H21 Chuyển sang học phòng C114,

SE325.H22 Chuyển sang học phòng C312,

SE310.H21 Chuyển sang học phòng  C112,

SE310.H22  Chuyển sang học phòng C112,

EC001.H22 Chuyển sang học phòng C311

Các bạn sinh viên có trong danh sách các lớp trên vui lòng cập thông tin phòng học mới và lịch học bắt đầu từ khi thông báo (ngày 22/2/2017).