Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Chuyển Phòng Học Lớp IS105.H22.

P.ĐTĐH thông báo lớp IS105.H22 chuyển sang học phòng C113 từ ngày 02/02/2017