Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Phòng Lớp: PH002.H24.1 và PH002.H24.2; IT005.H21.1; CE119.H21.1 và CE119.H21.2

1. Lớp Nhập môn mạch số sáng thứ 5 ( PH002.H24.1 và PH002.H24.2) phòng hiện tại A217 - Đổi sang  (A213).

2. Lớp IT005.H21.1 của Cô Bùi Thị Thanh Bình (A213) Đổi sang A217

3. Lớp Kiến Trúc Máy Tính CE119.H21.1 và CE119.H21.2 phòng hiện tại là C310 - Chuyển sang lớp A213.