Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT334.H21.1

Lớp NT334.H21.1 - Pháp chứng kỹ thuật số
Giảng viên lý thuyết: Đàm Quang Hồng Hải
Giảng viên thực hành: Thái Huy Tân
Thời gian:
Buổi 1: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 13/04/2017, phòng C113

Buổi 2: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 20/04/2017, phòng C113
Buổi 3: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 04/05/2017, phòng C113