Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Chuyển Phòng Học Lớp IS217.H21

P.ĐTĐH thông báo lớp IS217.H21 chuyển sang học phòng C216 theo đề nghị Ban quản Lý cơ Sở, Sinh viên học lớp này vui lòng cập nhật thông tin chuyển phòng học.