Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT113.H12.1

Lớp NT113.H12.1

Giảng viên: Trần Thị Dung -  Đào Thị Thu Hà 

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 15/12/2016, phòng C107

Thời gian: Tiết 6,7,8 ngày thứ 5, 15/12/2016, phòng C109