Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Chuyển Phòng Học Các Lớp: EN003.H11; EN002.H11; EN004.H15

P.ĐTĐH thông báo phòng học mới của các lớp EN003.H11; EN002.H11; EN004.H15 là C106