Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Phòng Học Lớp IS334.H23

P.ĐTĐH thông báo Lớp.IS334.H23 chuyển sang phòng C113 các bạn sinh viên trong danh sách lớp IS334.H23 vui lòng cập nhật thông tin này.