Skip to content Skip to navigation

Chuyển lớp học GĐ1, GĐ2 chuẩn bị cho "lễ phát bằng tốt nghiệp"

Thứ 6 tuần này (16/12) Lễ phát bằng tốt nghiệp diễn ra tại GĐ1 và GĐ2 nên phải chuyển các lớp học tại GĐ1 và GĐ2 sang các phòng học khác như sau: 

- Lớp CS315.H11. GV. Hồ Long Vân, tiết 6 - 8 tại GĐ1 chuyển sang phòng học C108 (đã báo với GV và được GV đồng ý).

- Lớp SS002.H12, tiết 1-3 GĐ2 chuyển sang GĐ3

- Lớp SS003.H12, tiết 4,5 GĐ2 chuyển sang GĐ3

- Lớp CS410.H11 GĐ2 sang C308, tiết 1-3, vào thứ 7 (ngày 17/12)