Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT210.H11.1

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT210.H11.1

GV Vũ Trí Dũng

Ngày 5/12/2016 tiết 6789 tại phòng C311

Ngày 12/12/2016 tiết 6789 tại phòng C311

Ngày 19/12/2016 tiết 6789 tại phòng C311