Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Mở Lớp Các Có Số Lượng Sinh Viên Dưới Chuẩn Học Kỳ 2 Năm học 2016-2017 (đợt 1)

Căn cứ đơn đề nghị của các Khoa, Bộ nôn và  Sinh viên về việc mở các lớp có sĩ số sinh viên dưới chuẩn trong HK2 Năm Học 2016-20179 (đợt 1), Được sự đồng ý BGH, Phòng KHTC P và lãng đạo P.ĐTĐH, P.ĐTĐH thông báo mở lớp:

  • CS527.H21& CS527.H21.1; sĩ số đăng ký: 22,
  • CS113.H22.2; sĩ số đăng ký: 24,
  • CE324.H21 & CE324.H21.1; sĩ số đăng ký: 25,
  • IE301.H21; sĩ số đăng ký: 27,
  • MA001.H22; sĩ số đăng ký: 29,

Lưu ý : Học phí cho sinh viên các lớp trên được tính theo đơn giá Phòng KHTC theo (file đính kèm)

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách lớp trên nếu có phản hồi về ĐKHP  & Học Phí vui lòng liên hệ Phòng ĐTĐH (A120) từ ngày thông báo đến 16h ngày 13/2/2017.

Các file đính kèm: