Skip to content Skip to navigation

Thông báo ban hành bảng tóm tắt các môn học

Phòng Đào tạo Đại học đã làm bảng tóm tắt các môn học để giúp cho sinh viên chính quy dễ dàng theo dõi để đăng ký học phần, đồng thời giúp giảng viên, cố vấn học tập và cán bộ quản lý thuận lợi hơn trong quá trình vận hành chương trình đào tạo.

Link: https://daa.uit.edu.vn/content/bang-tom-tat-mon-hoc

Nếu có vấn đề gì cần góp ý, đề nghị phản hồi về địa chỉ email: phongdaotaodh@uit.edu.vn

------------

TBN