Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.O21) ngày 13/06/2024

CBGD : Hồ Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.O21
Phòng : B3.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 13/06/2024