Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012.O24.1) ngày 13/06/2024

CBGD : Hồ Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (IT012)
Lớp : IT012.O24.1
Phòng : B3.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 13/06/2024