Skip to content Skip to navigation

Về việc sinh viên đề nghị xin mở lớp IT002

Theo đơn đề nghị mở lớp IT002 của sinh viên, P.DTDH đã mở thêm lớp IT002.E211: Lý thuyết tiết 6,7,8 thứ 4, thực hành tiết 6,7,8 thứ 7. Sau khi add những sinh viên có tên trong danh sách xin mở lớp, chỉ đăng ký được cho 22 sinh viên, những sinh viên còn lại bị trùng lịch học. 
P.DTDH đề nghị những sinh viên muốn học IT002 thì liên hệ trực tiếp P.DTDH làm đơn xinh hủy môn bị trùng và đăng ký môn IT002 (theo mẫu đơn của P.DTDH). Thời hạn chót nhận đơn đến ngày 10/01/2014.