Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v triển khai thanh toán giữ xe máy theo tháng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thanh toán tiền gửi xe máy tại bãi xe của Trường, từ tháng 10/2023 Trường sẽ triển khai dịch vụ đăng ký thanh toán tiền gửi xe máy theo tháng bằng mã định danh.

Đơn giá hiện tại là 40.000 đồng / tháng (áp dụng cho 1 biển số xe đăng ký, không tính số lượt vào ra) và chỉ tính theo tháng.

Để thực hiện đăng ký và thanh toán vé tháng xe máy, sinh viên truy cập và làm theo hướng dẫn tại https://student.uit.edu.vn/sinhvien/dkxethang.

Lưu ý: 

  • Ngày bắt đầu áp dụng là thời điểm thanh toán + 1 ngày (t+1). Ví dụ SV đăng ký 1 tháng và thanh toán thành công 40.000 vào ngày 02/10/2023 thì ngày áp dụng (ngày được tính theo vé tháng) là 03/10/2023 cho đến hết ngày 02/11/2023.
  • Nếu đóng chưa đủ 40.000 hoặc không phải bội của 40.000 thì số tiền dư ra sẽ không được trả lại.
  • Sau khi vé tháng hết hạn và sinh viên không tiếp tục thực hiện đăng ký, thanh toán để gia hạn, sinh viên gửi xe máy tại trường sẽ được tính giá theo lượt (hiện tại là 3.000/lượt).
  • Sinh viên chỉ có thể thanh toán bằng cách quét mã thanh toán sau khi thực hiện đăng ký.
  • Các thắc mắc, phát sinh lỗi, sinh viên trao đổi tại đây: https://forum.uit.edu.vn/node/565952