Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v Khảo sát Học kỳ Hè năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong học kỳ hè năm học 2022-2023, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn có nhu cầu cần học tham gia khảo sát mở lớp.

Sinh viên đăng nhập http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/khaosat đề nghị mở lớp có nhu cầu cần học.

Thời gian khảo sát từ ngày 15/5 – 22/5/2023.

Kết quả khảo sát sẽ được P.ĐTĐH xem xét mở môn học cho sinh viên đăng ký trong học kỳ hè 2022 – 2023.

Lưu ý: sinh viên vẫn phải đăng ký học phần chính thức theo thông báo của P.ĐTĐH, kết quả mở môn sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học phần thực tế.

 1. Học kỳ hè có một số đặc điểm chính như sau:
  • Lớp lý thuyết:
   • Kéo dài tối đa trong 05 tuần + 01 tuần dự trữ
   • Học trực tiếp 2/3 tổng số tiết lý thuyết của môn học, học 02 buổi/tuần
    • Môn học có 1 hoặc 2 tín chỉ: học trực tiếp 2 tiết/buổi
    • Môn học có 3 tín chỉ: học trực tiếp 3 tiết/buổi
    • Môn học có 4 tín chỉ: học trực tiếp 4 tiết/buổi
   • Học trực tuyến 1/3 tổng số tiết lý thuyết của môn học
  • Học thực hành:
   • Bắt đầu sau lớp lý thuyết 01 tuần
   • Kéo dài tối đa trong 04 tuần + 01 tuần dự trữ
   • Học trực tiếp 2/3 tổng số tiết thực hành của môn học
   • Học trực tuyến 1/3 tổng số tiết thực hành của môn học
   • Mỗi buổi thực hành có 5 tiết học
  • Thi thực hành được tổ chức sau khi đã học đủ số tiết thực hành theo quy định.
  • Không tổ chức kiểm tra lý thuyết giữa kỳ.
 2. Quy định về việc đăng ký học phần trong học kỳ hè (theo điểm b Khoản 1 Điều 14 Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy)
  • Tổng số tín chỉ đăng ký không được vượt quá 12 tín chỉ.
  • Sinh viên chỉ được đăng ký học lại, cải thiện điểm, các môn học ngoại ngữ và học phần Thực tập doanh nghiệp.
  • Việc đăng ký các học phần mới (ngoại trừ Thực tập doanh nghiệp và các môn Ngoại ngữ) trong học kỳ hè (học vượt) chỉ dành cho các sinh viên có Điểm Trung bình chung ≥ 7,0 tính đến thời điểm đăng ký.

Trong trường hợp đặc biệt sinh viên muốn đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

 1. Học phí:

Sinh viên đóng học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Trân trọng.

P.ĐTĐH