Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, 2016-2017 (CQ đại trà, CNTN, KSTN)

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2016-2017 đối với hệ ĐTĐH Chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng lên website phòng Kế hoạch Tài chính: http://khtc.uit.edu.vn/node/282