Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy từ học kỳ I năm học 2020-2021

   Chào các bạn sinh viên

   Căn cứ quyết định số 116/QĐ-ĐHCNTT ngày 17-3-2020, từ học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, Trường Đại học CNTT áp dụng quy trình thu học phí (HP) mới đối với sinh viên hệ chính quy (SV). Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo để SV theo dõi và thực hiện như sau:

1) Đầu học kỳ, P.ĐTĐH thông báo các thời điểm bắt đầu đăng ký học phần (ĐKHP) đợt 1, kết thúc ĐKHP đợt 2, kết thúc ĐKHP đợt 3 (dành cho các trường hợp hiệu chỉnh ĐKHP có lý do đặc biệt) và thời điểm thi cuối kỳ. Đây là 4 thời điểm quan trọng mà SV cần chú ý.

2) Mỗi học kỳ, SV đóng HP theo 2 đợt: đợt 1 đóng HP học kỳ hoặc HP gia hạn (theo quy chế đào tạo, SV còn trong thời gian học theo thiết kế chương trình đào tạo phải đóng HP học kỳ, SV đã quá thời gian học theo thiết kế chương trình đào tạo phải đóng HP gia hạn); đợt 2 đóng HP còn lại (HP học lại, cải thiện, hoặc phần chênh lệch do điều chỉnh HP nếu có).

Lưu ý: SV chỉ đăng ký các môn trả nợ, cải thiện vẫn phải đóng HP học kỳ (nếu chưa đủ số học kỳ quy định) hoặc HP gia hạn. SV đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng còn nợ chứng chỉ GDQP&AN, ngoại ngữ phải đóng HP gia hạn.

3) Phòng Kế hoạch-Tài chính (P.KHTC) thông báo thu HP ít nhất 15 ngày trước thời điểm ĐKHP đợt 1. Việc thông báo và xét cho SV gia hạn HP / miễn giảm HP của Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) cũng bắt đầu từ thời điểm này.

4) 02 ngày sau khi kết thúc thu HP đợt 1 thì P.ĐTĐH thực hiện hủy toàn bộ ĐKHP đối với các SV nợ HP không thuộc diện được gia hạn HP. Đồng thời P.KHTC tiến hành thu HP đợt 2.

5) 15 ngày trước thời điểm bắt đầu thi cuối học kỳ, P.CTSV kết thúc việc xét gia hạn HP / miễn giảm HP. Đồng thời P.KHTC kết thúc thu HP đợt 2.

6) 10 ngày trước thời điểm bắt đầu thi cuối học kỳ, P.ĐTĐH thông báo danh sách SV bị cấm thi cuối kỳ và tiến hành xóa tên SV bị cấm thi cuối kỳ khỏi danh sách thi.

    Tất cả các trường hợp SV đóng HP trễ hoặc sau thời điểm kết thúc thu HP các đợt đều không được cứu xét. HP đã đóng vào tài khoản của trường sau thời gian quy định sẽ được trường giữ lại và cấn trừ cho HP học kỳ tiếp theo. SV không đóng HP đợt 2 hoặc đóng HP sau thời điểm kết thúc thu HP đợt 2 thì các môn học lại, cải thiện được gán điểm thi cuối kỳ bằng 0 và điểm tổng kết môn học cũng bằng 0.    

Đề nghị tất cả các SV nghiên cứu thông báo và thực hiện.