Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN BẢO LƯU, CHUYỂN KHOA, NHẬP HỌC LẠI

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

1. Sinh viên có nhu cầu Bảo lưu/Chuyển khoa: điền các thông tin theo mẫu và nộp về Phòng Đào tạo Đại học. (Sinh viên đọc kỹ Điều 16_Bảo lưu và Điều 18_Chuyển khoa của Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH CNTT).

2. Sinh viên đã có quyết định bảo lưu trong HKI năm học 2013-2014 muốn nhập học lại, sinh viên tự viết đơn và nộp về Phòng Đào tạo Đại học.

Thời gian nhận đơn: từ ngày 10/02/2013 đến 18/02/2013.