Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 3 HK1 năm học 2022-2023 của lớp liên thông chính quy khóa 2021

Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH thông báo TKB của học phần 3 HK1 NH 2022-2023 như sau:
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Sĩ số Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE105.N11.LT IE105 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.209 3 30 16 KTTT 2022-09-05 2022-11-26 Nguyễn Tấn Cầm
2 IE105.N11.LT.1 IE105 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Thứ 2, Tiết T, P.ITC-B.404 1 30 16 KTTT 2022-09-12 2022-11-05 Tô Quốc Huy
3 IT003.N11.LT IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thứ 3, Tiết T, P.ITC-B.404
Thứ 6, Tiết T, P.ITC-B.404
4 30 16 KHMT 2022-09-05 2022-10-29 Huỳnh Thị Thanh Thương
4 IT007.N11.LT IT007 Hệ điều hành Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.209 3 30 16 KTMT 2022-09-05 2022-11-26 Đỗ Trí Nhựt
5 IT007.N11.LT.1 IT007 Hệ điều hành Thứ 7, Tiết T, P.ITC-B.404 1 30 16 KTMT 2022-09-05 2022-10-29 Đỗ Trí Nhựt

Lịch học chi tiết sinh viên kiểm tra theo tài khoản chứng thực của sinh viên.

  Trân trọng.