Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời gian bắt đầu học GDTC2

Theo thông báo của Trung tâm tư vấn và dịch vụ thể thao, môn GDTC2 của học kỳ 2 2016-2017 sẽ bắt đầu học từ ngày 6/2/2017. Các bạn sinh viên theo dõi đi học cho đúng thời khóa biểu, đúng danh sách lớp đã đăng ký.