Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học môn IT003.E21.CLC

Môn IT003.E21.CLC (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật) của thầy Vũ Thanh Nguyên đổi từ phòng C101 sang C201 vào Thứ 6 ngày 28/2/2014. Tiết 1,2,3

Lý do: ĐHQG mượn phòng thi anh văn

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

CV: Nguyễn Văn Trà