Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học môn CS2133.E21.CTTT.1 lớp CTTT8

P.ĐTĐH thông báo lớp CS2133.E21.CTTT.1 (Khoa học máy tính II) do Cô Hồ Trần Nhật Thủy dạy THỰC HÀNH vào chiều thứ 2 tiết 6789 phòng A.217 sẽ đổi qua phòng A120.
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

CV: Nguyễn Văn Trà