Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học môn MATH2153.E21.CTTT.1 lớp CTTT8

P.ĐTĐH thông báo lớp MATH2153.E21.CTTT.1 (Calculus II) của thầy Lê Văn Chánh(MS: 10156) đổi lịch  sang thứ 7, tiết 1234 phòng C202 (ban đầu là thứ 4, tiết 6,7.8.9)
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

CV: Nguyễn Văn Trà