Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành từ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên Quyết định chuyển ngành và chuyên ngành từ học kỳ 2 năm học 2016-2017 trong file đính kèm. Các sinh viên có tên trong danh sách đến điều chỉnh đăng ký học phần theo ngành và chuyên ngành mới từ ngày 16/2/2017 đến 21/02/2017 tại phòng A120

Trân trọng

Các file đính kèm: