Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Nhận Đơn Điều Chỉnh Đăng Ký Môn Học Học Kỳ 2 Năm Học 2013-2014

PĐT thông báo nhận đơn điều chỉnh Đăng ký môn học (ĐKMH) tại Phòng A102 (theo mẫu PĐT), từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2014.
Sau thời hạn trên PĐT sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ đơn điều chỉnh ĐKHM nào thêm.