Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp NT106.E21.ANTN điều chỉnh tiết học

Lớp NT106.E21.ANTN thay đổi thứ tiết học, thông tin cụ thể như sau:

GV: Trần Bá Nhiệm

Môn học: Lập trình mạng cơ bản

Mã lớp: NT106.E21.ANTN (lớp lý thuyết)

Số tín chỉ: 2

Tiết học: 1,2

Thứ: 5

Phòng: C106

Trân trọng thông báo.

Nguyễn Lai Hồng Ân

Chuyên viên Đào tạo Đại học